Αποχιονισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 62759)

 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  CPV : 90620000.
 2. Τμήματα υποδιαίρεσης της σύμβασης και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΟΡΔΑΙΑ» 100.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΕΡΒΙΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟ» 100.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 3  : «ΑΝΩ ΒΟΪΟ(ΤΣΟΤΥΛΙ)» 99.950,00 €
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» 99.950,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 399.900,00 €
ΦΠΑ: 95.976,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 495.900,80 €
 1. Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες .
 2. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 998,40 ΕΥΡΩ.

Προσφορά θα δοθεί στο σύνολο των τμημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική διακήρυξη.

 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ .
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % .
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 20/09/2018 και ώρα 15:00.
 3. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 26/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 1. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες (6 μήνες) από την παραλαβή των προσφορών.
 2. Άνοιγμα των προσφορών: 02/10/2018  και ώρα  10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 3. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ
 4. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 5. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 27/08/2018 (ID: 2018-128049)
 6. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ www.pdm.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, τα συνημμένα είναι:

Η περίληψη της διακήρυξης (6ΣΒΘ7ΛΨ-ΟΗ8)

Η διακήρυξη

Το ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο της σχετικής προμήθειας