Μετατάξεις

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ ΠΝΑ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιείται στο πλαίσιο:
1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».
2. Το Ν. 3614/2007 για τη «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

va9a7lj-71v