Διοικητήριο ΖΕΠ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β’).

ΣΧΕΤ. 1. Το με Α.Π.34810/11-03-2016 έγγραφο μας

2. Το με Α.Π.64260/10-05-2016 έγγραφο μας

3. Το με Α.Π.64260/10-05-2016 έγγραφο μας

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών εγγράφων μας με τα οποία σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση εγγραφής σας στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β’),

σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Κ.Υ.Α με αριθμ.155096/268(ΦΕΚ.1492/τ.Β’ /2017), παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης,

από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) και (22) του παρόντος να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή των ανωτέρω.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες (16), (17), (18), και (19)  να αναρτήσουν το παρόν ως ενημερωτικό έγγραφο στους πίνακες ανακοινώσεών τους και στις ιστοσελίδες τους καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγγραφής τους στο Περιφερειακό Μητρώο «Φορέων Εκμετάλλευσης».

Τέλος παρακαλούνται οι αποδέκτες (15), (20) και (21) στους οποίους αποστέλλεται το παρόν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή  να το αναρτήσουν ως ενημερωτικό έγγραφο στις ιστοσελίδες, του ΓΕΩΤΕΕ, της Α.Π.Δ.Η-Δ.Μ. και του ιστοτόπου “Δασαρχείο”.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Κοζάνης Τσίμπλινα Δημήτριο στο τηλ. 24610-53508 και του Δασαρχείου Τσοτυλίου Ιωσήφ Τουρνά στο τηλ. 24610-53545

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ