Προκηρύξεις θέσεων

Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX» (4-12-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX» (4-12-2020)

Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX» (4-12-2020)

Σχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/724/20786/12-11-2020 (ΑΔΑ: 64Ι846ΜΤΛ6-ΞΦΘ).

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 7299/19-11-2020 έγγραφό της, γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπό στοιχεία SNE/2020/14 προκήρυξη πλήρωσης θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-Legal Officer (Legal and Procurement Unit) με απόσπαση στη FRONTEX.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους (βλ. σχετικά έντυπα FRONTEX), πρέπει να έχουν υποβληθεί αρμοδίως στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.

Πληροφορίες για την εν λόγω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts.

 

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδρομή:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Γενικής Γραμματέως
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞ8Ο46ΜΤΛ6-Φ0Τ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 


 

 

Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX» (4-12-2020)

Παράταση προθεσμίας στην «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX» (4-12-2020)

Σχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/724/20786/12-11-2020 (ΑΔΑ: 64Ι846ΜΤΛ6-ΞΦΘ).

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 7299/19-11-2020 έγγραφό της, γνωστοποιεί παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπό στοιχεία SNE/2020/14 προκήρυξη πλήρωσης θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα-Legal Officer (Legal and Procurement Unit) με απόσπαση στη FRONTEX.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4η Ιανουαρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους (βλ. σχετικά έντυπα FRONTEX), πρέπει να έχουν υποβληθεί αρμοδίως στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.

Πληροφορίες για την εν λόγω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts.

 

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδρομή:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Αποσπάσεις