Ποντοκώμη

Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
  2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ στο γραφείο 15 του 1ου ορόφου της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης) Δημοκρατίας 27:

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα:

α) Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (αρμόδιος υπάλληλος Διαμαντίδης Γεώργιος 2461351429, Κωνσταντινοπούλου Όλγα 2461351253,),

β) Γραμματεία Δ/νσης Πολιτικής Γης 2461351223

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:

– στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

– στον ιστότοπο της ΠΕ Κοζάνης

– στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης

– στον Πίνακα ανακοινώσεων Της Τ.Κ. Ποντοκώμης &

– Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι