Καθαριότητα ΠΔΜ

Όροι Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΖΕΠ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 108825)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Όροι Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΖΕΠ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 108825)

Αρ. Τεύχους: 07/2021

α/α ΕΣΗΔΗΣ 108825

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL53
Τηλέφωνο 2461351194
Φαξ 2461047209
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιοι για πληροφορίες 1. Για τη Διακήρυξη Τούμπας Χρήστος – 2461351194
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την  διαδικασία του ν. 4412/16 της πeρ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 (λόγω του Επείγοντος).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Προϋπολογισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0875 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού  του Ειδικών Φορέων 072 και 073.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90910000-9

ΤΜΗΜΑ 1: «Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – ΤΜΗΜΑ 1», εκτιμώμενου Προϋπολογισμού: 122.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ Tμήμα 1:  9.952,79 Περίπου

ΤΜΗΜΑ 2: «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας ΖΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 58.000,00 € , συμπ ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων  1 και 2 και για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Συνημμένα:

diakiryxi7-2021-pdm-pekozanis-kathariotita