Ιατρική Σχολή Αθηνών: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιουνίου 2022: α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιουνίου 2022: α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ5β/Γ.Π.οικ.28467/18-05-2022 (ΑΔΑ: ΡΨΒΥ465ΦΥΟ-ΗΥ3) έχουν οριστεί οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας:

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιουνίου 2022:

 α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και

 β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

  1. Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, τη Δευτέρα 20-06-2022 και ώρα 10.00 π. μ. .

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής- κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

  1. Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 10.00 π. μ..

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις είναι έως και την Παρασκευή 3-06-2022.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 13475/11-2-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, υποβάλλονται στο Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας της  Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης.

Για κάθε επάγγελμα απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα, από την ανωτέρω εγκύκλιο, δικαιολογητικά.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Υ.Α «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», με επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης των μέτρων προστασίας κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης