Βιολογική Γεωργία

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας που θα υποβληθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρ. 186 τομέας Β & Δ.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄ 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» άρ. 15 & 21.

γ. Της με αρ. πρωτ. 5117/280/28-2-2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, “Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

δ. Της με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/τ.Β’/2016) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

ε. Της με αριθμ. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/τ.Β’/17-10-2016) ΥΑ «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

στ. Της με αρ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/τ.Β’/25-10-2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016».

ζ. Της με αρ. πρωτ. 10071/24-11-2016 (ΦΕΚ 3849/τ.Β’/30-10-2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/τ.Β’/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση