Κορωνοϊός Covid 19 - Ενημέρωση

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ενημερώνει τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης ότι:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α., την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 148000/14-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζονται νέα μέτρα και ρυθμίσεις:

Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης, η οποία εντάσσεται στο υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.

β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος,  λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ΄ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

 


 

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ενημερώνει τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης ότι:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α., την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 148000/14-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζονται νέα μέτρα και ρυθμίσεις:

Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης, η οποία εντάσσεται στο υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.

β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος,  λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ΄ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.