Μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου – Βάρης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης - Οριζοντιογραφία

Μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Τεχνική έκθεση οριστικής μελέτης οδοποιίας)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Το έργο «Μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» γίνεται στα πλαίσια της ανάγκης δημιουργίας νέου λατομικού χώρου από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ. Προϋπόθεση για αυτό είναι η κατασκευή νέας οδού, ώστε να αποκατασταθεί το τμήμα της οδού Χρωμίου – Βάρης, που όπως υφίσταται σήμερα διέρχεται εντός του προς δημιουργία λατομικού χώρου όπως φαίνεται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας Ο-1.
Η παρούσα μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές (ΟΜΟΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους σύγχρονους κανόνες και εξέλιξης της τεχνολογίας παρόμοιων έργων.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η υφιστάμενη οδός είναι τμήμα του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Νο 4 (Από Ε.Ο. (3) διασταύρωση Βαθυλάκκου – Σπάρτου – Αιανή – Χρώμιο – Όρια Π.Ε. Γρεβενών) που σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3307/Β/11-12-2012 ανήκει στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κοζάνης. Η ως άνω επαρχιακή οδός συνδέει μικρούς οικισμούς της περιοχής. Το θιγόμενο τμήμα βρίσκεται στο 33χλμ από την πόλη της Κοζάνης. Οι παράπλευρες χρήσεις της οδού στο τμήμα αυτό είναι αγροτικές.

Σε σημείο της επαρχιακής οδού που καταργείται, υπάρχει σύνδεση με άλλη τοπική οδό, η οποία έχει μισθωθεί από την εταιρεία και της οποίας τα πρώτα 350 μ, επίσης θίγονται από το λατομείο. Το ίδιο συμβαίνει και για τοπική χωμάτινη οδό στο βορειοανατολικό όριο του λατομείου. Σε κάθε περίπτωση με τη μελέτη αυτή θα αποκατασταθούν όλες οι προσβάσεις και όλες οι οδικές συνδέσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας Ο-1.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

Πρόκειται για μελέτη σε νέα χάραξη τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου Βάρης. Στην περιοχή έχουν διεξαχθεί ήδη, λόγω των αναγκών του λατομείου, γεωλογικές και τοπογραφικές μελέτες οι οποίες συνοδεύουν το φάκελο της παρούσας μελέτης.

Τα προβλεπόμενα έργα από το σχεδιασμό, που υιοθετείται στην οριστική μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομης, διατομών και τυπικών διατομών.

Το σύνολο των έργων αναπτύσσεται μέσα στο διαθέσιμο πλάτος που ορίζονται από τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτή.

Καθώς η υφιστάμενη οδός δεν ηλεκτροδοτείται, δεν προβλέπεται μελέτη Η/Μ. Επίσης στα σημεία που η νέα χάραξη διασταυρώνεται με δίκτυα κοινής ωφέλειας ΟΚΩ και εφόσον διαπιστωθεί πως θίγεται η λειτουργία τους, κρίνεται απαραίτητη η μετακίνηση τους προς αποκατάσταση της πρότερης λειτουργίας τους.

Μετά το στάδιο των Οριστικών Μελετών θα συνταχθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Σημειώνεται ότι Τεύχη Δημοπράτησης δε θα απαιτηθούν καθώς το οικονομικό βάρος των μελετών και της κατασκευής του έργου θα βαρύνει την ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ.

Συνημμένα:

Το σχέδιο της οριζοντιογραφίας Ο-1 (σε pdf – 11,8MB)

ή

για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δοκιμάστε με δεξί κλικ και αποθήκευση συνδέσμου ως αρχείο στον υπολογιστή σας.

Μετατόπιση τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου – Βάρης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης - Οριζοντιογραφία