Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Κοινοποίηση του με αριθμό 1/2022 Πρακτικού της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την δεύτερη κλήρωση οικοπέδων στην μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Κοινοποίηση του με αριθμό 1/2022 Πρακτικού της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την δεύτερη κλήρωση οικοπέδων στην μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Η Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης δημοσιοποιεί το πρακτικό δεύτερης Κλήρωσης Οικοπέδων με τον σχετικό πίνακα στον οποίο φαίνεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οι Αριθμός του οικοπέδου που παραχωρείται στον κάθε ένα δικαιούχο στον νέο οικισμό της Ποντοκώμης.

Στη συνέχεια και μετά την δημοσίευση του παρόντος πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν μεταξύ τους αμοιβαίες ανταλλαγές κληρωθέντων οικοπέδων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις περί ανταλλαγών κληρωθέντων οικοπέδων στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας θα μεταβιβάζει τα σχετικά αιτήματα προκειμένου η Β΄ Επιτροπή ΘΓ&ΕΔ να γνωμοδοτεί αρμοδίως.

Σημειώνεται επίσης ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα οικόπεδα που θα τυχαίνουν από την κληρωτίδα σε όλες τις κληρώσεις που θα γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μάλιστα και μεταξύ των διαφορετικών κληρώσεων με την προϋπόθεση να μην έχουν εκδοθεί ακόμα οι τίτλοι κυριότητας.

Το Πρακτικό Κλήρωσης με αριθμό 1/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΛΠ7ΛΨ-ΝΣ2)

 

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

 

 

Γαρούφος Παναγιώτης

 

 

Συνημμένα:

Το 1/2022 Πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την δεύτερη κλήρωση οικοπέδων στην μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης (ΑΔΑ: ΨΧΛΠ7ΛΨ-ΝΣ2),

με Θέμα: Κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου στον νέο οικισμό Ποντοκώμης που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο.

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α’/22-03-2012) Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας όπως συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 67868/21-5-2021 (ΑΔΑ: 99577ΛΨ-Ψ7Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους:

1. Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’.

2. Βαϊνά Τατιάνα του Κων/νου ως τακτικό μέλος, προϊσταμένη του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’.

3. Απαζίδου Ανατολή του Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’.

Με πρόεδρο της Επιτροπής τον Γαρούφο Παναγιώτη, συνήλθε δημόσια στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης στο ισόγειο στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 22 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 πρωινή και παρουσία του Γραμματέα Ζιάμπα Αργυρίου του Ευαγγέλου υπάλληλου του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α’ και των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων δικαιούχων,

σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 34502/20-12-2021 του Δήμου Κοζάνης, κ.κ. Πηλιανίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και Σιβρίδη Σάββα του Γρηγορίου Πρόεδρο και αναπληρωτή Πρόεδρο της Τ.Κ. Ποντοκώμης αντίστοιχα, οι οποίοι παρευρίσκονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία της κλήρωσης,

διασφαλίζοντας έτσι μόνο και μόνο την διαφάνεια αυτής, ενώ οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι οικοπέδων δεν παρευρίσκονται λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την μη εξάπλωση του COVID-19, προκειμένου να ενεργηθεί η κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που παραχωρείται στον νέο οικισμό της Ποντοκώμης σε έκαστο δικαιούχο,

σύμφωνα με το Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/ Α΄/11-7-2014 άρθρο 13 παρ. 9 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄/24-12-2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 158660/7-12-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί απόρριψης ένστασης της Παπαδοπούλου Ελένης του Βασιλείου.

Η Επιτροπή δέχεται τις Υπεύθυνες Δηλώσεις με ημερομηνία 21-12-2021 των δικαιούχων Ακριτίδη Συμεών του Ιωάννη και Ακριτίδου Ελπίδας του Δαμιανού περί μεταβίβασης του δικαιώματός τους στην Δήμου Μάρθα του Συμεών με αποτέλεσμα η τελευταία να καθίσταται μοναδική δικαιούχος στην γραμμή 1 της Απόφασης 1/2019, όπως παρακάτω εμφανίζεται.

Η κλήρωση διενεργείται και αφορά τους δικαιούχους οι οποίοι καθορίστηκαν στις τρεις Αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής,

την πρώτη με Α.Π. 1260/18-06-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΩΡ7ΛΨ-Ι90), τη δεύτερη με Α.Π. 1357/18-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΨ7ΛΨ-ΕΙ1) και την τρίτη με ημερομηνία 12-11-2021 και (ΑΔΑ: Ψ1Φ77ΛΨ-6ΟΝ):

 

 

1-2022-praktiko-tis-v-epitropis-thematon-gis-kai-epilysis-diaforon