Ποντοκώμη

Κοινοποίηση του με αριθμό 1/2019 Πρακτικού της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την Κλήρωση Οικοπέδων στην μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Η Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης δημοσιοποιεί το πρακτικό Κλήρωσης Οικοπέδων με τον σχετικό πίνακα στον οποίο φαίνεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οι Αριθμός του οικοπέδου που παραχωρείται στον κάθε ένα δικαιούχο στον νέο οικισμό της Ποντοκώμης.

Στο Πρακτικό καταχωρήθηκαν και οι ανταλλαγές των κληρωθέντων οικοπέδων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μετά τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων μέχρι και τις 8-2-2019.

Στη συνέχεια και μετά την δημοσίευση του παρόντος πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις περί ανταλλαγών στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας θα μεταβιβάζει τα σχετικά αιτήματα προκειμένου η Β΄ Επιτροπή ΘΓ&ΕΔ να γνωμοδοτεί αρμοδίως.

Σημειώνεται επίσης ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα οικόπεδα που θα τυχαίνουν από την κληρωτίδα σε όλες τις κληρώσεις που θα γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μάλιστα και μεταξύ των διαφορετικών κληρώσεων με την προϋπόθεση να μην έχουν εκδοθεί ακόμα οι τίτλοι κυριότητας.

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

Γαρούφος Παναγιώτης

Συνημμένα:

Το Πρακτικό Κλήρωσης με αριθμό 1/2019 (ΑΔΑ: 6Π0Ε7ΛΨ-65Ξ)