Ποντοκώμη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης για κλήρωση των οικοπέδων στους δικαιούχους της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καλούμε τα μέλη και τον γραμματέα της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης έδρας της ΠΔΜ, η οποία συστάθηκε με την με Α.Π. 59890/1264/28-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25-01-2019 και ώρα 08:30 πρωινή στην ΤΚ Ποντοκώμης Κοζάνης στο Κλειστό Αμφιθέατρο με θέμα:

«Κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου στον νέο οικισμό Ποντοκώμης που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο».

Η κλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α΄ /11-7-2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄ /24-12-2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 198170/3-12-2018 έγγραφο περί παροχής στοιχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση κωλύματος σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους νόμιμους αναπληρωτές σας και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

Επίσης, καλούμε και όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί, να παρευρίσκονται προκειμένου να λάβουν μέρος στην διαδικασία της κλήρωσης.

Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνο οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι έχουν καθοριστεί στις πέντε Αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής με ΑΠ 1048/24-5-2018 (ΑΔΑ: 60ΑΙ7ΛΨ-Ψ50), 1098/29-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΟΧ7ΛΨ-572), 1170/25-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΑΖ7ΛΨ-195), 1172/14-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥ27ΛΨ-3ΚΡ) και 1175/22-11-2108 (ΑΔΑ: ΩΖΦΓ7ΛΨ-ΣΓΑ).

Η σειρά με την οποία οι δικαιούχοι προσέρχονται στην κληρωτίδα για να ανασύρουν τον δικό τους λαχνό είναι η ίδια με αυτή την σειρά που είναι καταχωρημένοι στις πέντε παραπάνω Αποφάσεις. Η αρχή γίνεται από την 1η Απόφαση και ακολουθούν κατά σειρά η 2η, 3η, 4η και η 5η. Η σειρά κλήρωσης των δικαιούχων είναι επίσης σύμφωνη με αυτή της κατάστασης που ακολουθεί στην παρούσα Πρόσκληση.

Ο λαχνός που  περιέχει το οικοδομικό τετράγωνο και τον αριθμό του παραχωρούμενου οικοπέδου, θα ανασυρθεί από την κληρωτίδα από τον ίδιο τον δικαιούχο ο οποίος θα καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προσέλθει για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος που καλείται στην κληρωτίδα απουσιάζει, τότε ο λαχνός θα ανασύρεται από ένα μέλος της Επιτροπής. Συνεπώς σε κάθε δικαιούχο θα αντιστοιχεί ο ανασυρόμενος λαχνός της κληρωτίδας άρα σε κάθε δικαιούχο θα παραχωρηθεί το οικόπεδο που θα τύχει από την κληρωτίδα.

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης Επίλυσης Διαφορών

Γαρούφος Παναγιώτης

Πίνακας Αποδεκτών για ενέργεια

  1. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Βαϊνά Τατιάνα
  2. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Απαζίδου Ανατολή
  3. Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΔΜ κ. Ζιάμπα Αργύριο
  4. Ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι Πρώτης Κλήρωσης (Ακολουθεί Πίνακας).

Κοινοποίηση

  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρο
  2. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης κ. Πλακεντά Παναγιώτη
  3. Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ιωαννίδη Ελευθέριο
  4. Πρόεδρο ΤΚ Ποντοκώμης κ. Μιχαηλίδη Ιωσήφ
α/α Απόφ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Νέο Οικ. Ποσ %
1 1 Αβραμίδης Χρήστος Αλέξανδρος 1 100
2 1 Καραλέξη Ιωάννα Αναστάσιος 1 100
3 1 Μπουλουκώστα Νίκη Γρηγόριος 1 25
Μπουλουκώστα Αικατερίνη Γεώργιος 25
Μπουλουκώστας Ιωάννης Γρηγόριος 25
Μπουλουκώστας Γεώργιος Γηργόριος 25
4 1 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Γεώργιος κ΄ της Κωνστ. 1 100
5 1 Αγγελίδης Σωκράτης Ιορδάνης 1 100
6 1 Αδαμίδης Νικόλαος Παρασκευάς 1 50
Αδαμίδου Ανθούλα Παρασκευάς 50
7 1 Δελλή Ευθυμία Παναγιώτης 1 100
8 1 Καρυπίδου Βάϊα Παρασκευάς 1 100
9 1 Καρυπίδου Αικατερίνη Παρασκευάς 1 100
10 1 Ιωαννίδου Ελένη Ιωάννης 1 100
11 1 Λαζαρίδης Θεόφιλος Γεώργιος 1 100
12 1 Λεβεντίδης Γεώργιος Σπύρος 1 100
13 1 Λεβεντίδης Αναστάσιος Νικόλαος 1 100
14 1 Λεβεντίδου Ελπίδα Γεώργιος 1 100
15 1 Λεσπουρίδου Ελισσάβετ Κωνσταντίνος 1 100
16 1 Μπουλοκώστας Αθανάσιος Χαράλαμπος 1 100
17 1 Μπουλοκώστας Χαράλαμπος Αθανάσιος 1 100
18 1 Μπουλουκώστα Ελένη Ιωάννης 1 100
19 1 Μπουλουκώστας Ευάγγελος Κων/νος 1 100
20 1 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Ευστάθιος 1 100
21 1 Πολυχρονίδης Λάζαρος Κωνσταντίνος 1 100
22 1 Πολυχρονίδου Όλγα Κωνσταντίνος 1 100
23 1 Χατζηκωνσταντίνου Σπύρος Κωνσταντίνος 1 100
24 1 Σαμαράς Αριστείδης Νικόλαος 1 50
Σαμαράς Ηλίας Νικόλαος 50
25 1 Αδαμίδης Σταύρος Βασίλειος 1 100
26 1 Αδαμίδου Συμέλα Βασίλειος 1 100
27 1 Δήμου Γεωργία Δημήτριος 1 100
28 1 Δήμου Γεώργιος Δημήτριος 1 100
29 1 Ζέρβας Ιάκωβος Ιωάννης 1 100
30 1 Ζέρβας Ιωάννης Ιωάννης 1 100
31 1 Ιωσηφίδης Ευστάθιος Δημήτριος 1 100
32 1 Ιωσηφίδης Δημήτριος Ευστάθιος 1 100
33 1 Καρυπίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
34 1 Καρυπίδης Γεώργιος Παρασκευάς 1 100
35 1 Λαρχανίδης Ηλίας Χρήστος 1 100
36 1 Μαυροματίδης Κωνσταντίνος Σωκράτης 1 100
37 1 Μαυροματίδης Ιωάννης Σωκράτης 1 100
38 1 Μαυροματίδου Αγγελική Ιωάννης 1 100
39 1 Μυροφορίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
40 1 Ντερπούλης Γεώργιος Αλέξανδρος 1 100
41 1 Πασχαλίδης Εμμανουήλ Ιωάννης 1 100
42 1 Πασχαλίδου Αναστασία Ηλίας 1 100
43 1 Γεωργιάδου Σοφία Μιλτιάδης 1 100
45 1 Γραμματικοπούλου Αντιγόνη Σάββας 1 100
46 1 Γρηγοριάδης Κων/νος Θεόδωρος 1 100
47 1 Ιωαννίδης Βασίλειος Ιωάννης 1 100
48 1 Ιωαννίδης Ιωάννης Βασίλειος,Ελένη 1 100
49 1 Καρανάτσιος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 1 100
50 1 Λαφαζανίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1 100
51 1 Λαφαζανίδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
52 1 Μιχαηλίδης Χρήστος Ηλίας 1 100
53 1 Νήτσιος Δημήτριος Ιωάννης 1 100
54 1 Παλόγλου Κωνσταντίνος Βασίλειος 1 100
55 1 Παλόγλου Γεώργιος Κωνσταντίνος 1 100
56 1 Παπανικολάου Αικατερίνη Αθανάσιος 1 50
Παπανικολάου Δήμητρα Αθανάσιος 50
57 1 Πηλανίδης Ηρακλής Ιάκωβος,Αλεξάνδρα 1 50
Πηλιανίδου Βασιλική Ιάκωβος 50
59 1 Τσελεπίδης Βασίλειος Δημήτριος 1 100
60 1 Τσελεπίδης Ιωάννης Δημήτριος 1 100
61 1 Φιλιππίδης Αναστάσιος Θεόφιλος 1 100
62 1 Νήτσιος Ανδρέας Δημήτριος 1 100
63 1 Αθανασιάδης Δημήτριος Κωνσταντίνος 1 100
64 1 Αθανασιάδης Ιωάννης Δημήτριος 1 100
65 1 Ακριτίδου Παρθένα Αντώνιος 1 50
Ακριτίδου Μαρία Αντώνιος 50
66 1 Ακριτίδου Βασιλική Αλέξανδρος 1 50
Ακριτίδου Άννα Αντώνιος 50
67 1 Βασιλειάδου Μαρία Γεώργιος 1 50
Μελίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 50
68 1 Γεωργιάδης Δημήτριος Αθανάσιος 1 100
69 1 Γρηγοριάδης Σπύρος Θεόδωρος 1 100
70 1 Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος Στέφανος 1 100
71 1 Καραογλανίδης Αβραάμ Γεώργιος 1 100
72 1 Κατακαλίδου Φιλλιό Λεωνίδας 1 100
73 1 Μαυροματίδης Σάββας Ιακωβος 1 100
74 1 Μαυροματίδου Σοφία Κυριάκος 1 100
75 1 Μελίδης Ανέστης Παναγιώτης 1 100
76 1 Μελίδης Ανέστης Γεώργιος 1 100
77 1 Μελίδη Αναστασία Χα Γ.Α. Μελίδη 1 50
Μελίδη Πελαγία Χα Γ.Α. Μελίδη 50
78 1 Μελίδης Παναγιώτης Ανέστης 1 100
79 1 Μελίδης Παναγιώτης Γεώργιος 1 100
80 1 Μιχαηλίδου Ζωή Κων/νος 1 100
81 1 Παλασίδου Σωτηρία Γεώργιος 1 100
82 1 Παλόγλου Ιωάννης Βασίλειος 1 100
83 1 Πασχαλίδης Θεόδωρος Ηλίας 1 100
84 1 Πασχαλίδης Ηλίας Θεόδωρος 1 100
85 1 Πασχαλίδου Συμέλα Θεόδωρος 1 100
86 1 Πατουλίδης Μιχαήλ Κοσμάς 1 100
87 1 Σαββίδου Ελένη Σάββας 1 50
Σιδηροπούλου Γιαννούλα Σάββας 50
88 1 Σαμαρά Αναστασία Θεόδωρος 1 100
89 1 Σαμαρά Θεοδώρα Νικόλαος 1 100
90 1 Σαμαρά Παρασκευή Νικόλαος 1 50
Σαμαρά Πελαγία Νικόλαος 50
91 1 Σαμαρά Τάνια Νικόλαος 1 100
92 1 Σαμαράς Γεώργιος Σάββας 1 100
93 1 Σαμαράς Μιχαήλ Νικόλαος κ Άννας 1 50
Τσιγγαλή Άννα Ιωάννης 50
94 1 Τσαμασλίδης Ιωάννης Γεώργιος 1 100
95 1 Τσαντήλα Αφροδίτη Λεωνίδας 1 100
96 1 Τσαχουρίδης Στυλιανός Θεοχάρης 1 100
98 1 Φερλαχίδου Ευθυμία Κωνσταντίνος 1 100
99 1 Φολτόπουλος Ιωάννης Φώτιος 1 100
100 1 Χαντζαρίδου Μαρία Νικόλαος 1 100
101 1 Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς Μιχαήλ 1 37,5
Χατζηκωνσταντίνου Αρτεμησία Μιχαήλ 25
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη Μιχαήλ 37,5
102 1 Ακριτίδης Γεώργιος Ευστάθιος 1 27
Ακριτίδης Ευστάθιος Χαράλαμπος 52
Ακριτίδης Παναγιώτης Ευστάθιος 21
103 1 Βασιλειάδης Βασίλειος Ανέστης 1 100
104 1 Βασιλειάδης Ανέστης Βασίλειος 1 100
105 1 Δουδούλη Ειρήνη Βασίλειος 1 50
Πητέλα Κωνσταντινιά Βασίλειος 50
106 1 Ζαραφίδης Πέτρος Θεοφύλακτος 1 100
107 1 Λεβεντίδης Αναστάσιος Θεόδωρος 1 100
108 1 Λεβεντίδης Βασίλειος Γεώργιος 1 37,5
Λεβεντίδου Χριστίνα Γεώργιος 37,5
Λεβεντίδου Αναστασία Χαράλαμπος 25
109 1 Λεβεντίδου Σουλτάνα Αλέξανδρος 1 44
Λεβεντίδου Όλγα Θεόδωρος 56
110 1 Μυροφορίδης Νικόλαος Θεόδωρος 1 100
111 1 Μυροφορίδης Θεόδωρος Νικόλαος 1 100
112 1 Παπαδόπουλος Δημήτριος Ιωάννης 1 100
113 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης Δημήτριος 1 100
114 1 Παπαδοπούλου Σοφία Δημήτριος 1 100
115 1 Παυλίδης Πέτρος Κων/νος 1 100
116 1 Πιτέλας Στέλιος Βασίλειος 1 100
117 1 Σαμαράς Ιωάννης Βασίλειος 1 100
118 1 Σαμαράς Ηρακλής Σταύρος 1 100
119 1 Σαμαράς Σταύρος Ηρακλής 1 100
120 1 Σαριστόγλου Σάββας Γαβριήλ 1 66,7
Σαριστόγλου Μάρθα Γεώργιος 33,3
121 1 Σουμελίδης Νικόλαος Συμεών 1 100
122 1 Σουμελίδης Συμεών Ματθαίος 1 100
123 1 Τιντζογλίδης Κων/νος Θεόφιλος 1 100
124 1 Τσαρσιταλίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 50
Τσαρσιταλίδης Θεόδωρος Γεώργιος 50
125 1 Τσελεγκίδου Ελένη Νικόλαος 1 100
126 1 Τσελεγκίδου Αικατερίνη Δημήτριος 1 100
127 1 Τσελεγκίδου Ευθυμία Νικόλαος 1 100
128 1 Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριος Ευστάθιος 1 100
129 1 Χατζηκωνσταντίνου Στέργιος Ευστάθιος 1 100
130 1 Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος Σπύρος 1 100
131 1 Χατζηκωνσταντίνου Γεωργία Νικόλαος 1 100
132 1 Χατζηκωνσταντίνου Φωτεινή Νικόλαος 1 100
133 1 Χατζηκωνσταντίνου Νικόλαος Στέργιος 1 100
134 1 Χριστοφορίδης Σωτήριος Θεόδωρος 1 100
135 1 Αδαμίδης Δημήτριος Ισαάκ 1 100
136 1 Αμανατίδου Κυριακή Ισαάκ 1 25
Γιαννακίδης Ευστράτιος Κων/νος 50
Γιαννακίδης Κωνσταντίνος Ευστράτιος 25
137 1 Βουνοτρυπίδης Κων/νος Χρήστος 1 100
138 1 Βουνοτρυπίδου Παρασκευούλα Χρήστος 1 100
139 1 Δεμερτζίδης Γεώργιος Θεόδωρος 1 25
Δεμερτζίδου Κεράσα Γεώργιος 50
Λέκκα Αναστασία Βασίλειος 25
140 1 Δήμτση Παρασκευή Κωνσταντίνος 1 50
Ιωαννίδου Κυριακή Νικόλαος 50
141 1 Διάφας Αλέξανδρος Αστέριος 1 100
142 1 Κασκαμανίδης Θεόδωρος Χαράλαμπος 1 100
143 1 Κασκαμανίδης Χαράλαμπος Θεόδωρος 1 100
144 1 Κεζιμίδου Ιωάννα Αθανάσιος 1 100
145 1 Λεσπουρίδης Μύρων Ελευθέριος 1 100
146 1 Λεσπουρίδης Ελευθέριος Μύρων 1 50
Λεσπουρίδου Αλεξάνδρα Μύρων 50
147 1 Λεσπουρίδου Παρθένα Αλέξανδρος 1 50
Λεσπουρίδου Σοφία Βασίλειος 50
148 1 Λεσπουρίδου Αλεξάνδρα Αλέξανδρος 1 100
149 1 Μαυροπουλίδης Βλαδίμηρος Ιωάννης 1 100
150 1 Μαυροπουλίδης Χρήστος Βλαδίμηρος 1 100
151 1 Μιχαηλίδης Ευάγγελος Δημοσθένης 1 100
152 1 Μιχαηλίδης Γεώργιος Κων/νος 1 100
153 1 Μιχαηλίδου Γιαννούλα Κων/νος 1 100
154 1 Παλασίδης Ιωάννης Γεώργιος 1 100
155 1 Παλασίδου Ελένη Ιωάννης 1 50
Παλασίδου Μαρία Ιωάννης 50
156 1 Πατουλίδης Παύλος Γεώργιος 1 100
157 1 Πηλιανίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
158 1 Πηλιανίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1 100
159 1 Σαμαράς Χρήστος Βασίλειος 1 100
160 1 Σαμαράς Βασίλειος Χριστόφορος 1 100
161 1 Σιβρίδης Γρηγόριος Σάββας 1 100
162 1 Φώτογλου Αντώνιος Ιωαννης 1 100
163 1 Χοροζίδης Σταύρος Γεώργιος 1 100
164 1 Χοροζίδης Παναγιώτης Σταύρος 1 50
Χοροζίδης Ιωάννης Σταύρος 50
165 1 Χοροζίδης Γεώργιος Σταύρος 1 100
166 1 Χοροζίδη Σταυρούλα Χα Νικολάου 1 25
Χοροζίδης Στυλιανός Νικόλαος 37,5
Χοροζίδης Αβραάμ Νικόλαος 37,5
167 1 Αμπελίδου Μαριάνθη Αγαθόνικος 1 50
Ζερβάκη Παρθένα Γεώργιος 50
168 1 Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ Ευάγγελος 1 100
169 1 Εμμανουηλίδης ‘Αγγελος Εμμανουήλ 1 100
170 1 Ιωακειμίδης Δημήτριος Ευστράτιος 1 100
171 1 Καπιδάνος Δημήτριος Ηλίας 1 100
172 1 Καραστογιάννη Ελευθερία Ευάγγελος 1 33,3
Πατιό Σοφία Ευάγγελος 33,3
Σίσκος Δημήτριος Ευάγγελος 33,3
173 1 Κοτζαφίλιου Ανθούλα Ευάγγελος 1 100
174 1 Μιχαηλίδης Ιωσήφ Κων/νος 1 100
175 1 Τζανάκης Γεώργιος Σωτήριος 1 100
176 1 Τσαρσιταλίδης Θεόδωρος Κων/νος 1 100
177 1 Αλεκτορίδου Σοφία Γεώργιος 1 100
178 1 Αλμαλή Αγάπη Φίλιππος 1 33,3
Τσαχουρίδης Πολυχρόνιος Φίλιππος 33,3
Τσαχουρίδης Στυλιανός Φίλιππος 33,3
179 1 Αναστασιάδης Στέφανος  Σπυρίδων 1 100
180 1 Αναστασιάδου Αναστασία Σπυρίδων 1 50
Αναστασιάδου Θεανώ Στέφανος 50
181 1 Γραμματικοπούλου Ευγενία Δημήτριος 1 37,5
Γραμματικοπούλου Ευαγγελία Στυλιανός 25
Παρχαρίδου Αντιγόνη Δημήτριος 37,5
182 1 Γραμματικοπούλου Ευγενία Δημήτριος 1 37,5
Γραμματικοπούλου Ευαγγελία Στυλιανός 25
Παρχαρίδου Αντιγόνη Δημήτριος 37,5
183 1 Θεοδωρίδου Βασιλική Γεώργιος 1 100
184 1 Θεοδωρίδου Αγγελική Ηρακλής 1 100
185 1 Καντσάδη Μαρία Θεοχάρης 1 100
186 1 Λεσπουρίδης Ιωάννης Σάββας 1 100
187 1 Λεσπουρίδης Θεόδωρος Ιωάννης 1 50
Λεσπουρίδου Ελισσάβετ Ιωάννης 50
188 1 Παναγιωτίδης Ισαάκ Γεώργιος 1 100
189 1 Παναγιωτίδης Χρήστος Σαββας 1 100
190 1 Παναγιωτίδου Όλγα Ισαάκ 1 100
191 1 Παπαπέτρου Μαρία Ηλίας 1 100
192 1 Πενταζίδου Ελένη Κων/νος 1 100
193 1 Πέτκος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1 100
194 1 Πηλιανίδης Ηλίας Στέφανος 1 100
195 1 Πηλιανίδης Κων/νος Αριστείδης 1 100
196 1 Πηλιανίδης Ηλίας Αριστείδης 1 100
197 1 Τριανταφυλλίδου Άννα Ηλίας 1 100
198 1 Τσακαλίδης Ιωάννης Δημήτριος 1 50
Τσακαλίδης Σάββας Δημήτριος 50
199 1 Τσαρσιταλίδης Κωνσταντίνος Θεόδωρος 1 100
200 1 Τσαχουρίδης Γρηγόριος Αλέξανδρος 1 100
201 1 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος Γρηγόριος 1 100
202 1 Τσιμπλίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
203 1 Φερεκίδης Θωμάς Πέτρος 1 50
Φερεκίδης Ιωάννης Πέτρος 50
204 1 Φερεκίδης Πέτρος Ιωάννης 1 100
205 1 Καρρά Ευθυμία Κων/νος 1 100
206 1 Καρράς Χρήστος Γεώργιος 1 100
207 1 Καρράς Γεώργιος Ναούμ 1 100
208 1 Σαμαράς Αλέξανδρος Γεώργιος 1 100
209 1 Κατσαγιάννης Γεώργιος Χρήστος 1 100
210 1 Παναγιωτίδης Ευστάθιος Κων/νος 1 100
211 1 Παναγιωτίδου Δήμητρα Ευστάθιος κ Σουλ 1 100
212 1 Σιδηροπούλου Δέσποινα Κων/νος 1 100
213 1 Ασλανίδης Νικόλαος Λάζαρος 1 50
Μπουλοκώστα Ελισάβετ Αθανάσιος 50
214 1 Πιστόλα Μαρία Αθανάσιος 1 100
215 1 Πιστόλας Παναγιώτης Ιωάννης 1 100
216 1 Βασιλειάδης Χαράλαμπος Κων/νος 1 100
217 1 Βασιλειάδης Χαράλαμπος Ευθύμιος 1 100
218 1 Αριστέρογλου Πέτρος Κων/νος 1 100
219 1 Αριστέρογλου Ζηνοβία Κων/νος 1 100
220 1 Βουνοτρυπίδης Παύλος Χαράλαμπος 1 100
221 1 Αυγερινού Μαρία Νικόλαος 1 100
222 1 Κατακαλίδης Ιωάννης Νικόλαος 1 100
223 1 Κεζεμίδου Αλεξάνδρα Αντώνιος 1 100
224 1 Λογδανίδης Θεόδωρος Αθανάσιος 1 50
Λογδανίδου Κωνσταντίνα Αθανάσιος 50
225 1 Ορφανίδης Γεώργιος Ιάκωβος 1 100
226 1 Ορφανίδης Δημήτριος Ιάκωβος 1 100
227 1 Ορφανίδου Νίκη Ιάκωβος 1 100
228 1 Συμεωνίδου Βασιλική Θεόφιλος 1 100
229 1 Φελεκίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 100
230 1 Μυρωνίδης Παύλος Αλκιβιάδης 1 100
231 1 Στεφανίδης Θεόδωρος Γεώργιος 1 100
232 1 Στεφανίδου Αλεξάνδρα Θεόδωρος 1 34
Στεφανίδου Μαρία Θεόδωρος 66
233 1 Κατακαλίδης Λεωνίδας Φίλιππος 1 100
234 1 Σουμελίδης Ανέστης Ανδρέας 1 100
235 1 Μυρωνίδης Παύλος Κων/νος 1 100
236 1 Αδαμίδης Βασίλειος Κων/νος 1 100
237 1 Αθανασοπούλου Χρυσούλα Κωνσταντίνος 1 100
238 1 Γεωργιάδου Βασιλική Ιορδάνης 1 100
239 1 Καντζάδης Νικόλαος Λάζαρος 1 100
240 1 Καντσάδη Αναστασία Λάζαρος 1 31,25
Καντσάδου Ανατολή Αθανάσιος Χα θεοφ 37,5
Καντσάδης Θεοφύλακτος-Αλέξανδρος Λάζαρος 31,25
241 1 Κατζάδη Ανατολή Αθανάσιος κ Αικ. 1 100
242 1 Κορίζη Μαρία Παναγιώτης 1 100
243 1 Παναγιωτίδης Ευστάθιος Ανέστης 1 100
244 1 Παναγιωτίδου Αναστασία Ευστάθιος 1 62,5
Παναγιωτίδου Μαρία Ανέστης 37,5
245 1 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ευστάθιος 1 100
246 1 Παπαδόπουλος Ευστάθιος Κων/νος 1 100
247 1 Παπαδοπούλου Κυριακή Παναγιώτης 1 100
248 1 Παυλίδης Παύλος Κωνσταντίνος 1 100
249 1 Ταχμαζίδης Ηλίας Θεόδωρος 1 50
Ταχμαζίδου Ελισάβετ Θεόδωρος 50
250 1 Φελεκίδης Θεόδωρος Ισαάκ 1 100
251 1 Παπαδοπούλου Ευστρατία Αριστείδης 1 25
Παπαδοπούλου Αικατερίνη Παναγιώτης 75
252 1 Γαρυφάλλου Φώτιος Κων/νος 1 100
253 1 Γρηγοριάδης Τηλέμαχος Θεόδωρος 1 100
254 1 Ζαχόπουλος Αντώνιος Κων/νος 1 100
255 1 Ιτσκος Λεωνίδας Κωνσταντίνος 1 100
256 1 Σαμαρά Γεωργία Αλέξανδρος 1 100
257 1 Σαμαρά Κυριακή Παύλος 1 100
258 1 Σαμαράς Κλήμαντος Παύλος 1 100
259 1 Χατζησαββίδης Παύλος Αναστασιος 1 100
260 1 Γεωργιάδης Κυριάκος Δημήτριος 1 100
261 1 Γιαννακίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
262 1 Γιαννακίδου Αικατερίνη Κων/νος 1 100
263 1 Νιβάτσης Χρήστος Γεώργιος 1 100
264 1 Παπαδόπουλος Βασίλειος Ηλίας 1 100
265 1 Τσαμασλίδης Νικόλαος Ευστάθιος 1 100
266 1 Μακρή Ελένη Γεώργιος 1 75
Μακρή Ιωάννα Γεώργιος 25
267 1 Μπαρούτας Αθανάσιος Ζήσης 1 100
268 1 Μύσκας Τόμας Στάβλακ 1 100
269 1 Παλασίδης Βασίλειος Γεώργιος 1 100
270 1 Χρυσοχοϊδης Θεμιστοκλής Δημήτριος 1 100
271 1 Αδαμίδης Κων/νος Βασίλειος 1 100
272 1 Ακριτίδης Ιωάννης Παύλος 1 100
273 1 Ακριτίδης Κων/νος Συμεών κ Βασ. 1 100
274 1 Ακριτίδης Βασίλειος Ιωάννης 1 50
Παπαδοπούλου Σοφία-Στέλλα Γεώργιος 50
275 1 Ακριτίδου Δέσποινα Ιωάννης 1 20
Πουταχίδου Ελευθερία Ιωάννης 80
276 1 Γαβριηλίδου Κυριακή Βασίλειος 1 50
Παπαδοπούλου Αναστασία Μιχαήλ 50
277 1 Γαρυφάλλου Φώτιος Χρήστος 1 62,5
Γαρυφάλλου Καλλιόπη Χρήστος 37,5
278 1 Γαρυφάλλου Βαρβάρα Φώτιος 1 100
279 1 Γρηγοριάδης Θεόδωρος Αλέξανδρος 1 100
280 1 Ηλιάδης Σταύρος Ιωάννης 1 50
Ηλιάδης Στυλιανός Ιωάννης 50
281 1 Ηλιάδης Ιωάννης Σταύρος 1 50
Ηλιάδης Λάζαρος Ιωάννης 50
282 1 Κωτσίδης Θεόδωρος Ευάγγελος 1 50
Κωτσίδης Κων/νος Δημήτριος 50
283 1 Ματζαρίδη Γαλήνη Ιάκωβος 1 100
284 1 Παναγιωτίδης Χρήστος Αναστάσιος 1 100
285 1 Παναγιωτίδου Κυριακή Αναστάσιος 1 100
286 1 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος 1 50
Παπαδόπουλος Ηλίας Χρήστος 50
287 1 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ιωάννης 1 100
288 1 Ταρασίδης Γεώργιος Ιωάννης 1 100
289 1 KULLA MARTA DENIS 1 50
KULLA SOTIRAQ JANI 50
290 1 Αθανασιάδου Μυροφόρα Αθανάσιος 1 50
Αθανασιάδου Γεωργία Αθανάσιος 50
291 1 Αθανασιάδου Αντωνία Ελευθέριος 1 100
292 1 Ακριτίδης Δημήτριος Κων/νος 1 100
293 1 Ακριτίδης Σάββας Παύλος 1 50
Θωμαίδου Δέσποινα Σάββας 50
294 1 Ακριτίδου Σοφία Γεώργιος 1 100
295 1 Αναστασιάδου Λιουνμτίλα Ανατόλι 1 100
296 1 Γαραογλανίδης Κων/νος Ιωάννης 1 50
Γαραογλανίδου Σοφία Ιωάννης 50
297 1 Γαραογλανίδης Ιωάννης Κων/νος 1 100
298 1 Θεοδωρίδης Αρχιμήδης Κυριάκος 1 25
Θεοδωρίδου Γεωργία Αρχιμήδης 75
299 1 Ιωαννίδης Θεόδωρος Βασίλειος 1 100
300 1 Καλκίτσα Χρυσούλα Κων/νος 1 33,33
Τολίδης Χρήστος Κων/νος 33,33
Τολίδου Σταυρούλα Κων/νος 33,33
301 1 Κανάτη Χριστίνα Δημήτριος 1 25
Κανάτη Πηνελόπη Δημήτριος 25
Κανάτη Μαρία Δημήτριος 25
Κανάτης Σωτήριος Δημήτριος 25
302 1 Καραογλανίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 57,82
Καραογλανίδης Θεόφιλος Γεώργιος 42,18
303 1 Καραογλανίδης Γεώργιος Κων/νος 1 100
304 1 Καρογδανίδης Βασίλειος Κων/νος 1 100
305 1 Καρογδανίδου Ευδοκία Βασίλειος 1 100
306 1 Κώστογλου Μαρία Ευστράτιος 1 100
307 1 Ματζαρίδης Γεώργιος Δημήτριος 1 100
308 1 Παλασίδης Αβραάμ Γεώργιος 1 100
309 1 Παναγιωτίδης Αναστάσιος Δημήτριος 1 100
310 1 Παναγιωτίδης Αναστάσιος Χρήστος 1 100
311 1 Παναγιωτίδης Ιωάννης Σάββας 1 100
312 1 Παναγιωτίδης Παύλος Χρήστος 1 100
313 1 Παναγιωτίδου Μαρία Ιορδάνης 1 100
314 1 Παναγιωτίδου Κυριακή Παύλος 1 72,43
Παναγιωτίδου Θεοδώρα Παύλος 27,57
315 1 Παπαδόπουλος Μιχαήλ Δημήτριος 1 100
316 1 Παπαδόπουλος Δημήτριος Μιχαήλ 1 100
317 1 Σταύρου Συμέλα Νικόλαος 1 100
318 1 Σταύρου Νικόλαος Σταύρος 1 100
319 1 Στεφανίδης Θεόδωρος Νικόλαος 1 100
320 1 Στεφανίδης Νικόλαος Θεόδωρος 1 100
321 1 Στεφανίδης Βασίλειος Στέφανος 1 100
322 1 Τσελεπίδης Ιωάννης Άρης 1 100
323 1 Χατζηνικολάου Χαράλαμπος Αλέξανδρος 1 100
324 1 Χατζηνικολάου Ελένη Ιωάννης 1 100
325 1 Χοροζίδης Δημήτριος Αναστάσιος 1 100
326 1 Ακριτίδης Κωνσταντίνος Σάββας κ Αναστ. 1 100
327 1 Αβραμίδης Θεόδωρος Σωκράτης 1 100
328 1 Αβραμίδης Αλέξανδρος Σωκράτης 1 100
329 1 Αδάμ Χρυσάνθη Γεώργιος 1 100
330 1 Αδάμ Γεώργιος Κων/νος 1 100
331 1 Αθανασιάδης Αλέξανδρος Θεόδωρος 1 100
332 1 Αθανασιάδης Θεόδωρος Αλέξανδρος 1 100
333 1 Αθανασιάδης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος 1 100
334 1 Ακριτίδου Αλεξάνδρα Γεώργιος 1 50
Ακριτίδης Αλέξανδρος Γεώργιος κ Ολγας 50
335 1 Ακριτίδης Γεώργιος Αλέξανδρος 1 100
336 1 Ακριτίδου Μαρία Γέωργιος 1 50
Ακριτίδου Ευπραξία Γεώργιος 50
337 1 Ακριτίδου Αλεξάνδρα Κων/νος 1 100
339 1 Αριστείδης Νικόλαος Δημήτριος 1 100
340 1 Αριστείδου Σταυρούλα Νικόλαος 1 50
Κελεσίδης Γεώργιος Κων/νος 50
343 1 Αυγερινός Ιωάννης Χρήστος 1 100
344 1 Αυγερινός Νικόλαος Χρήστος 1 100
345 1 Αυγερινός Ευγένιος Παναγιώτης 1 100
346 1 Αυγερινός Κωνσταντίνος Νικόλαος 1 100
347 1 Αυγερινός Γεώργιος Ιωάννης 1 100
348 1 Αυγερινός Χρήστος Ιωάννης 1 100
349 1 Βασιλειάδης Δημήτριος Βασίλειος 1 50
Βασιλειάδου Γεωργία Δημήτριος 50
350 1 Γιαννακοπούλου Ελένη Γεώργιος 1 100
351 1 Γραμματικόπουλος Σέργιος Μιχάηλ 1 100
352 1 Γρηγοριάδης Χρήστος Θεόδωρος 1 100
353 1 Γρηγοριάδου Γεωργία Χρήστος 1 50
Γρηγοριάδου Ελισσάβετ Χρήστος 50
354 1 Ζαραφίδης Γεώργιος Μιλτιάδης 1 100
355 1 Ζαραφίδης Μιλτιάδης Γεώργιος 1 100
356 1 Ζαραφίδης Γεώργιος Γεώργιος 1 100
357 1 Ζαραφίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 100
358 1 Ιωαννίδου Αντιγόνη Θεόδωρος 1 100
359 1 Καββαδά Γενοβέφα Τριαντάφυλλος 1 100
360 1 Καβούνη Αικατερίνη Χρήστος 1 100
361 1 Καλανταρίδης Ερμόλαος Συμεών 1 100
362 1 Κεσκερίδου Αικατερίνη Χρήστος 1 100
363 1 Κιζιμίδης Ανδρέας Δημήτριος 1 100
364 1 Κιζιμίδου Ιουλία Δημήτριος 1 100
365 1 Κουσίδης Κωνσταντίνος Αλέξανδρος 1 100
366 1 Κώστογλου Ευστράτιος Παναγιώτης 1 100
367 1 Κώστογλου Πέτρος Ευστράτιος 1 100
368 1 Λαζαρίδης Γεώργιος Θεόφιλος 1 100
369 1 Λαζαρίδης Θεόφιλος Λάζαρος 1 100
370 1 Λαπαρίδης Χρήστος Θεόδωρος 1 8,34
Λαπαρίδου Κλεοπάτρα Χρήστος 12,5
Λαπαρίδου Κυριακή Χρήστος 12,5
Παυλίδου Σοφία Αλέξανδρος 33,33
Πετρίδου Βαρβάρα Αλέξανδρος 33,33
371 1 Μακαρώνης Γεώργιος Σωτήριος 1 100
372 1 Μαυροπουλίδης Γεώργιος Ιωάννης 1 100
373 1 Μαυροπουλίδου Παρασκευή Γεώργιος 1 50
Μαυροπουλίδου Ευθυμία Γεώργιος 50
374 1 Μελίδης Σταύρος Ιωάννης 1 100
375 1 Μελίδης Χρήστος Αδάμ 1 100
376 1 Μελίδης Ανέστης Αδάμ 1 100
377 1 MELIDHIS ZHULIETA TASI 1 50
Σιδερίδου Ρεβέκκα Παναγιώτης 50
378 1 Μελίδης Αδάμ Ανέστης 1 100
379 1 Μελίδης Βασίλειος Ιωάννης 1 100
380 1 Μελίδου Βαρβάρα Δημήτριος 1 100
381 1 Μεχτερίδης Δημήτριος Ανέστης 1 100
382 1 Μεχτερίδου Κλεονίκη Ανέστης 1 50
Μεχτερίδου Ειρήνη Ανέστης 50
383 1 Μιχαηλίδης Γεώργιος Μιχαήλ 1 100
384 1 Μιχαηλίδης Βασίλειος Θεόδωρος 1 100
385 1 Μιχαηλίδης Σάββας Αβραάμ 1 100
386 1 Μιχαηλίδης Αβραάμ Σάββας 1 100
387 1 Μιχαηλίδης Ιωσήφ Θεόδωρος κ Μαργ. 1 50
Μιχαηλίδης Θεόδωρος Ιωσήφ κ Ευσαΐας 50
388 1 Μιχαηλίδου Ελένη Κων/νος 1 100
389 1 Μπιλιάτη Ευτυχία Λεωνίδας 1 100
390 1 Μπουλουκώστας Αθανάσιος Νικόλαος 1 100
391 1 Μπουλουκώστας Ιωάννης Νικόλαος 1 100
392 1 Νίνος Χρήστος Σταμάτιος 1 33,33
Νίνου Βασίλικη Στάματιος 33,33
Νίνου Ουρανία Καλλίνικος 33,33
393 1 Παλαπανίδης Νικόλαος Παναγιώτης 1 100
394 1 Παλόγλου Ηλίας Βασίλειος 1 100
395 1 Παυλίδης Κων/νος Πέτρος 1 100
396 1 Σαββίδης Ηρακλής Βασίλειος 1 50
Σαββίδου Αργυρώ Βασίλειος 50
397 1 Σαμαρά Μαρία Μιχαήλ 1 100
398 1 Σαμαράς Μιχαήλ Ηρακλής 1 100
399 1 Σαριστόγλου Γαβριήλ Σάββας 1 100
400 1 Στεφανίδης Ιωάννης Λάζαρος 1 100
401 1 Στεφανίδης Μιχαήλ Λάζαρος 1 100
402 1 Στεφανίδης Στέφανος Στυλιανός 1 50
Στεφανίδης Ευστάθιος Στέφανος 50
403 1 Στεφανίδης Στυλιανός Στέφανος 1 100
404 1 Στεφανίδης Χαρίτων Αθηνογένης 1 100
405 1 Τανής Θεόδωρος Ιωάννης 1 100
406 1 Τσιμπλίδου Ελένη Κων/νος 1 100
407 1 Τσουκαλίδου Μαρία Σαμψών 1 50
Τσουκαλίδου Άννα Νικόλαος 50
408 1 Φιλιππίδου Ελένη Παναγιώτης 1 100
409 1 Χαραλαμπίδου Άννα Νικόλαος 1 50
Χαραλαμπίδου Ελένη Νικόλαος 50
410 1 Χατζηδημήτριος Γεώργιος Αριστείδης 1 100
411 1 Χατζηδημητρίου Φωτεινή Γεώργιος 1 100
412 1 Χριστοφόρου Αμαλία Αλέξανδρος 1 100
413 1 Δήμου Γεωργίτσα Αρχέλαος 1 100
414 1 Δήμου Αρχέλαος Μελέτιος 1 100
415 1 Σαμαρά Αλεξία Γεώργιος 1 14,58
Σαμαράς Θεόδωρος Γεώργιος 14,58
Σαμαράς Αντώνης Θεόδωρος 35,4
Σαμαράς Νικόλαος Θεόδωρος 35,4
417 1 Σαμαράς Ευστάθιος Νικόλαος 1 100
418 1 Φερλαχίδου Δέσποινα Δημήτριος 1 100
419 1 Χαϊτίδης Φώτιος Κωνσταντίνος 1 100
420 1 Ακριτίδης Κωνσταντίνος Σάββας κ Αλεξ. 1 100
421 1 Ακριτίδης Γεώργιος Σάββας 1 100
422 1 Μιχαηλίδου Χριστίνα Παναγιώτης 1 100
423 1 Πατσίδης Νίκος Θεόδωρος 1 100
424 1 Πετρίδης Χρήστος Δημήτριος 1 100
425 1 Πετρίδης Ιωάννης Δημήτριος 1 100
426 1 Τσαμασλίδου Σοφία Γεώργιος 1 100
427 1 Αναστασιάδου Περσεφώνη Κων/νος 1 50
Παπαδόπουλος Θεόδωρος Κων/νος 50
428 1 Εμμανουηλίδης Ευάγγελος Νικόλαος 1 100
429 1 Μιχαηλίδης Σωκράτης Νικόλαος 1 100
430 1 Μιχαηλίδης Γεώργιος Σωκάτης 1 100
431 1 Μιχαηλίδου Μαρία Σωκράτης 1 100
432 1 Μιχαηλίδου Βαρβάρα Σωκράτης 1 100
433 1 Παλαπανίδης Παναγιώτης Κων/νος 1 40
Παλαπανίδου Ιωάννα Κων/νος 60
434 1 Πουτακίδου Συμέλα Αναστάσιος 1 50
Πουτακίδου Δέσποινα Γεώργιος 50
435 1 Σαρημανώλη Κυριακή Συμεών 1 100
436 1 Σαρημανώλης Συμεών Μιχαήλ 1 100
437 1 Τσαναξίδης Δημήτριος Χρύσανθος 1 50
Τσαναξίδης Γεώργιος Χρύσανθος 25
Τσαναξίδου Όλγα Δημήτριος 25
438 1 Παναγιωτίδης Γεώργιος Θεόδωρος κ Ουραν 1 100
439 1 Μιχαηλίδης Γεώργιος Παύλος 1 50
Μιχαηλίδου Δέσποινα Παύλος 50
440 1 Αντωνιάδου Δημητρούλα Κωνσταντίνος 1 22,5
Κυριακίδου Ευθυμία Κωνσταντίνος 22,5
Χαϊτίδης Παναγιώτης Κωνσταντίνος 22,5
Χαϊτίδου Αναστασία Δημήτριος 32,5
441 1 Βαρζής Δημήτριος Ευάγγελος 1 100
442 1 Μιχαηλίδης Ιωάννης Θεόδωρος 1 100
443 1 Μιχαηλίδου Αφροδίτη Κυριάκος 1 100
444 1 Χαιτίδης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1 100
445 1 Χαϊτίδης Νικόλαος Λάζαρος 1 100
446 1 Χαϊτίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1 100
447 1 Μιχαηλίδης Παύλος Γεώργιος 1 100
448 1 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Γεώργιος κ Κυριακής 1 20,82
Παναγιωτίδου Ουρανία Γεώργιος 8,32
Παπαδοπούλου Ελένη Βασίλειος 7,22
Παπαδοπούλου Κυριακή Θεόδωρος 16,1
Παπαδοπούλου Όλγα Βασίλειος 16,1
Δινοβίτσης Κωνσταντίνος Γεώργιος 16,76
Παναγιωτίδου Σωτήρα Θεόδωρος 14,68
450 1 Μυρωνίδης Αλκιβιάδης Γεώργιος 1 50
Μυρωνίδης Γεώργιος Θεόδωρος 50
451 1 Κορκοτίδης Φώτιος Ευστάθιος 1 33,33
Κορκοτίδης Ιορδάνης Ευστάθιος 33,33
Φελαχίδου Μαρία Ευστάθιος 33,33
452 1 Τζινκώστα Μαρία Χρήστος 1 25
Χατζηνικολάου Ειρήνη Πέτρος κ Ανατολής 25
Χατζηνικολάου Νικόλαος Χρήστος 25
Χατζηνικολάου Ειρήνη Πέτρος κ Σωτηρίας 8,33
Χατζηνικολάου Χρήστος Πέτρου 8,33
Χατζηνικολάου Μαρία Νικόλαος 8,33
453 1 Δομουχτσής Στέργιος Νικόλαος 1 100
454 1 Χατζηκωνσταντίνου Νικόλαος Κωνσταντίνος 1 100
455 1 Δόδωρα Σοφία Γεώργιος 1 50
Κοντογιάννη Αικατερίνη Γεώργιος 50
456 1 Πιστόλας Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
457 1 Ψωμιάδης Ιωάννης Θεόδωρος 1 100
458 1 Θεοδωρίδης Θεόδωρος Γεώργιος 1 37,5
Θεοδωρίδου Ερεφύλλη Δημήτριος 25
Θεοδωρίδου Μελπομένη Γεώργιος 37,5
1 2 Βλαχάβας Ιωάννης Παναγιώτης 1 100
2 2 Γκιάτα Βασιλική Γεώργιος 1 16,666
Γκιάτα Βασιλική Αθανάσιος 16,666
Γκιάτας Θωμάς Γεώργιος 16,666
Γκιάτας Αθανάσιος Γεώργιος 16,666
Γκιάτας Θωμάς Αθανάσιος 16,666
Γκιάτας Ιωάννης Αθανάσιος 16,666
3 2 Κατακαλίδης Θεόδωρος Φίλιππος 1 100
4 2 Τζεπραιλίδης Ιωάννης Πέτρος 1 100
5 2 Τσεπραηλίδης Παναγιώτης Αντώνιος 1 100
6 2 Τσεπραηλίδης Αντώνιος Πέτρος 1 100
7 2 Τσεπραηλίδης Αθανάσιος Ιωάννης 1 100
8 2 Βουνοτρυπίδης Αλέξανδρος Δημήτριος 1 100
9 2 Νταμαρτζής Νικόλαος Πέτρος 1 100
10 2 Καρσανίδου Μαρία Γεώργιος 1 50
Παλόγλου Ευαγγελία Γεώργιος 50
11 2 Παλόγλου Τηλέμαχος Γεώργιος 1 50
Σαμαρά Παλόγλου Αικατερίνη Γεώργιος 50
12 2 Τιντζογλίδης Γεώργιος Θεόφιλος 1 100
13 2 Τιντζογλίδης Θεόφιλος Κων/νος 1 100
14 2 Τιντζογλίδου Άννα Γεώργιος 1 100
15 2 Γρηγοριάδης Βασίλειος Θεόδωρος 1 100
16 2 Χοροζίδου Θεοδώρα Αναστάσιος 1 100
17 2 Χατζησαββίδης Γεώργιος Αναστάσιος 1 100
18 2 Χατζησαββίδου Ευανθία Αναστάσιος 1 100
19 2 Μπάρδακας Σωτήριος Γεώργιος 1 100
20 2 Ιωαννίδης Ιωάννης Ελευθέριος 1 100
21 2 Α. Σ. Ποντοκώμης 1 100
22 2 Καιάφα Στεφανίδου Κυριακή Βασίλειος 1 100
23 2 Καβούνης Θεοφάνης Χρήστος 1 100
24 2 Φώτογλου Γεώργιος Δημήτριος 1 100
25 2 Φώτογλου Απόστολος Γεώργιος 1 100
26 2 Μπατίκα Σοφία Λεωνίδας 1 50
Καρυπίδης Αθανάσιος Λεωνίδας 50
27 2 Παπαδόπουλος Δημήτριος Ηλίας 1 100
28 2 Παπαδόπουλος Θεόδωρος Ηλίας 1 100
29 2 Παπαδόπουλος Παύλος Ηλίας 1 100
30 2 Παπαδοπούλου Βαρβάρα Ηλίας 1 100
31 2 Παπαδοπούλου Μαρία Ηλίας 1 100
32 2 Παπαδοπούλου Ελένη Ηλίας 1 100
33 2 Χρυσοχοΐδου Θεοδώρα Σπυρίδων 1 100
34 2 Γραμματικοπούλου Καλλιόπη Ιωάννης 1 37,556
Λαζαρίδου Ειρήνη Σάββας 62,444
35 2 Σιδηροπούλου Ευγενία Ελευθέριος 1 100
36 2 Τσίκα Φωτεινή Ιάκωβος 1 100
37 2 Τσίκας Τρύφων Ιωσήφ 1 100
38 2 Σπανοπούλου Ανδρονίκη Αριστείδης 1 100
39 2 Λεζπουρίδης Λάζαρος Ελευθέριος 1 40,74
Λεζπουρίδης Ελευθέριος Λάζαρος 59,26
40 2 Νικολαίδης Αναστάσιος Κων/νος 1 100
41 2 Μιχαηλίδης Ιωάννης Θεόφιλος 1 100
42 2 Μιχαηλίδης Γεώργιος Θεόφιλος 1 100
43 2 Σαμαρά Αικατερίνη Μιχαήλ 1 100
44 2 Αθανασιάδης Ανδρέας Απόστολος 1 100
45 2 Αθανασιάδης Ιάκωβος Λαυρέντιος 1 100
46 2 Αθανασιάδου Ανδρομάχη Λαυρέντιος 1 100
47 2 Αθανασιάδου Ανδρομάχη Ανδρέας 1 100
48 2 Καραογλανίδης Ιωάννης Αχιλλεύς 1 50
Καραογλανίδου Χρυσαυγή Αχιλέας 50
49 2 Καραογλανίδης Κωνσταντίνος Αχιλλεύς 1 100
50 2 Καραογλανίδου Ελπίδα Ιωάννης 1 100
52 2 Γραμματικόπουλος Χριστόφορος Παναγιώτης 1 66,6
Γραμματικόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης 33,4
54 2 Μαυροματίδης Ιωάννης Στέφανος 1 37,5
Μαυροματίδης Σταύρος Στέφανος 37,5
Μαυροματίδου Σοφία Στέφανος 25
55 2 Μιχαηλίδου Βασιλεία Κυριάκος 1 44,4
Βαρζή Κασσιανή Ευάγγελος 22,3
Μιχαηλίδης Γεώργιος Παύλος 33,3
56 2 Μελίδης Παύλος Παναγιώτης 1 100
57α 2 Φώτογλου Κωνσταντίνος Ιωάννης 1 100
57β 2 Χοροζίδης Ιορδάνης Γεώργιος 1 100
58 2 Ακριτίδης Κωνσταντίνος Συμεών κ Αναστ. 1 100
59 2 Ακριτίδης Συμεών Κωνσταντίνος 1 100
60 2 Δεμσερής Ιωάννης Νικόλαος 1 100
61 2 Παναγιωτίδης Νικόλαος Γεώργιος 1 100
63 2 Παναγιωτίδης Αναστάσιος Νικόλαος 1 33,33
Παναγιωτίδης Παναγιώτης Νικόλαος 33,33
Παναγιωτίδου Όλγα Νικόλαος 33,33
1 3 Μεντεσίδης Αναστάσιος Θεοχάρης 1 100
2 3 Χατζηκωνσταντίνου Βαρβάρα Αναστάσιος 1 100
3 3 Θεοδωρίδης Ηρακλής Γεώργιος 1 100
4 3 Καντσάδης Βλαδίμηρος Βασίλειος 1 100
5 3 Μαυροματίδης Σταύρος Δημήτριος 1 100
6 3 Μιχαηλίδης Δημοσθένης Ευστάθιος 1 100
7 3 Μιχαηλίδης Ηλίας Χρήστος 1 100
8 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1 100
9 3 Μιχαηλίδου Ζωή Ευθύμιος 1 100
10 3 Μιχαηλίδου Στυλιανή Ευθύμιος 1 100
11 3 Μιχαηλίδου Αγγελική Χρήστος 1 100
12 3 Πατουλίδης Πέτρος Κοσμάς 1 50
Πατουλίδης Ιωάννης Κοσμάς 50
13 3 Σουμελίδης Ιωάννης Ανέστης 1 100
14 3 Συμεωνίδης Δημήτριος Γεώργιος 1 100
15 3 Σαμαράς Γεώργιος Νικόλαος 1 100
16 3 ΑΝΟΔΟΣ ΕΠΕ 1 100
17 3 Βασιλειάδου Δάφνη Θεόδωρος 1 50
Μαυροματίδου Όλγα Θεόδωρος 50
18 3 Λόγγου Ιωσήφ Γεώργιος 1 100
19 3 Γκαντή Ελισάβετ Ιωάννης 1 100
20 3 Γκαντή Όλγα Ιωάννης 1 100
21 3 Γκαντή Μαρία Ιωάννης 1 100
22 3 Σαμαρά Πηνελόπη Κοσμάς 1 100
23 3 Σαμαράς Νικόλαος Ιωάννης 1 100
24 3 Αδαμίδης Κων/νος Παρασκευάς 1 37,5
Αδαμίδου Ευαγγελία Νικόλαος 25
Αδαμίδου Σοφία Παρασκευάς 37,5
25 3 Χαιτίδης Λάζαρος Ιωάννης 1 100
26 3 Δαμιανίδης Απόστολος Κυριάκος 1 96,66
Δαμιανίδου Ελένη Πασχάλης 3,34
27 3 Δαμιανίδου Ελένη Λάζαρος 1 100
28 3 Ισχυρόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαμπος 1 100
29 3 Σαμαράς Ιορδάνης Κων/νος 1 100
30 3 Σαμαράς Χαράλαμπος Κων/νος 1 100
31 3 Μαυρόπουλος Αχιλλεύς Αβραάμ 1 100
32 3 Μαυροπούλου Κυριακή Αχιλλεύς 1 100
33 3 Ρήγα Γεωργία Βασίλειος 1 100
34 3 Αβραμίδης Σωκράτης Αλέξανδρος 1 100
35 3 Μαυροματίδου Ελένη Δημήτριος 1 100
36 3 Σπανόπουλος Ευθύμιος Αριστείδης 1 100
1 4 Καρολίδης Γεώργιος Μιχαήλ 1 100
2 4 Παυλίδης Σάββας Γεώργιος 1 100
3 4 Στεφανίδης Κωνσταντίνος Χαρίτων 1 100
4 4 Τσιλφίδου Μαρία Ιωάννης 1 100
5 4 Πολυχρονίδου Μαγδαληνή Κωνσταντίνος 1 100
6 4 Ανσουριάν Μάρθα Ιορδάνης 1 100
7 4 Γιαντζής Κωνσταντίνος Ιωάννης κ Δημ 1 100
8 4 Αριστείδου Βασιλική Νικόλαος 1 100
9 4 Μουτάκη Αικατερίνη Διογένης 1 100
10 4 Μουτάκη Νίκη Διογένης 1 100
11 4 Αυγερινός Αυγέρης Στέφανος 1 100
12 4 Αυγερινός Κωνσταντίνος Στέφανος 1 100
13 4 Φερλαχίδου Σοφία Ιωάννης 1 100
14 4 Φερλαχίδης Χαρίτων Δημήτριος 1 100
15 4 Παπαδόπουλος Δημήτριος Ιορδάνης 1 100
16 4 Παπαδοπούλου Ανατολή Δημήτριος 1 50
Παπαδοπούλου Αρτεμισία Δημήτριος 50
17 4 Κανούλας Μιχαήλ Χρήστος 1 100
18 4 Ορφανίδου Κυριακή Ευστάθιος 1 100
1 5 Κίτσιου Μιχαήλ Ιωάννης 1 100
2 5 Ιωαννίδης Γεώργιος Ιωάννης κ Μαρίας 1 100