Ποντοκώμη

Κοινοποίηση της με αριθμό 1/2018 απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σας  στέλνουμε   αντίγραφο  της με αριθμό 1/2018  Απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών  σχετική με την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης σύμφωνα με  το άρθρο 13 του Ν.4273/2014.

Κατά της ως άνω απόφασης της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στους  ενδιαφερομένους.

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

 

 

Γαρούφος Παναγιώτης

 


 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012(ΦΕΚ 66 Α’/22-03-2012) Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας όπως συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 59890/1264/28-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΩΩ7ΛΨ-4ΥΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους:

1. Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’.

2. Βαϊνά Τατιάνα του Κων/νου ως τακτικό μέλος, προϊσταμένη του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β’.

3. Απαζίδου Ανατολή του Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’.

Με Πρόεδρο της Επιτροπής τον Γαρούφο Παναγιώτη, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 3 Γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την 16-01-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, η οποία συνεχίστηκε τις 02-02-2018 ημέρα Παρασκευή, 07-02-2018 ημέρα Τετάρτη, 14-02-2018 ημέρα Τετάρτη, 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή, 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη, 23-02-2018 ημέρα Παρασκευή, 01-03-2018 ημέρα Πέμπτη, 07-03-2018 ημέρα Τετάρτη, 09-03-2018 ημέρα Παρασκευή, 14-03-2018 ημέρα Τετάρτη, 22-03-2018 ημέρα Πέμπτη και 08-05-2018 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στο ίδιο Γραφείο και παρουσία του Γραμματέα Ζιάμπα Αργυρίου του Ευαγγέλου υπάλληλου του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α’, για να αποφανθεί επί των παρακάτω αιτήσεων:

Συνημμένα:

Η Απόφαση με αριθμό 1/2018 (ΑΔΑ: 60ΑΙ7ΛΨ-Ψ50)