Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (μέχρι τον Μάιο 2024)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (μέχρι τον Μάιο 2024)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις κενές θέσεις των φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Παρατηρήσεις:

  1. Οι αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 16-6-2024 έως 30-6-2024  τόσο ηλεκτρονικά στο e-mail: p.kirou@pdm.gov.gr, όσο και ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης.
  2. Ως προς τη σειρά προτεραιότητας ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1445/β/23-05-2016.
  3. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης σε μέρα αργίας ή σε ώρα κατά την οποία δε λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες (μετά τις 15:00), η αίτηση θα πρωτοκολλείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

2) Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής σχολής

3) Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού στην Ελλάδα

4) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια (αναζητείται υπηρεσιακά)

5) Υπεύθυνη δήλωση με το εξής κείμενο:

«δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν1729/1987, ΦΕΚ144/Α και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο υπεβλήθη η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων ή δεν έχω παραπεμφθεί με το αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. Επίσης δεν έχω τιμωρηθεί για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης» ή

σε αντίθετη περίπτωση

«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».

6) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας (ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος) (αναζητείται υπηρεσιακά)

7) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (αναζητείται υπηρεσιακά)

8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ότι δεν ανακλήθηκε η άδεια φαρμακείου, φαρμακαποθήκης ή εργαστηρίου για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεν παίρνει πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο, το ΤΣΑΥ ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή δε λαμβάνει σύνταξη για λόγους υγείας και δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης, δεν κατέχει δημόσια ή ιδιωτική θέση και δεν διευθύνει άλλο φαρμακείο-φαρμακαποθήκη ή εργαστήριο φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων

9) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ότι δεν έχω καταθέσει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα αίτηση για άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου. (Σε αντίθετη περίπτωση έχω καταθέσει αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα……. και θα παραιτηθώ της μίας αίτησής μου). Επίσης Δηλώνω Υπεύθυνα …ότι Έχω λάβει προηγουμένως άδεια για ίδρυση φαρμακείου………ή σε αντίθετη περίπτωση δεν έχω λάβει προηγουμένως άδεια για ίδρυση Φαρμακείου.

10) Γραμμάτιο παρακαταθήκης   6,00 € του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων (ως εγγύηση για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου).

11) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

12) Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η  Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.

Συνημμένα:

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (docx)