Επιβολή Προστίμου

Καταβολή του προστίμου που ισούται με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται ότι ψηφίστηκε ο Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78/26-04-2016), όπου μεταξύ άλλων καθορίζεται ότι η καταβολή του προστίμου που ισούται με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου από τους δικαιούχους ή του κληρονόμους αυτών στους οποίους παραχωρήθηκαν οικόπεδα και δεν τήρησαν  τους όρους και περιορισμούς του από 24-04-85 προεδρικού διατάγματος,  όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.14 δ του Ν.4234/2014,  γίνεται σε δύο (2) άτοκες δόσεις η πρώτη μέχρι 31-12-2016  και η δεύτερη μέχρι  31-12-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία 6 και 7 της Δ/νσης Πολιτικής Γής (1ος όροφος κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2461351413, 2461351143, 2461351231.