Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης;  22/2016 (α/α 26201)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο  Διαγωνισμό,  για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και μεταφοράς 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 110.700,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το Ν. 4412/16.

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 03/10/2016.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/10/2016 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών είναι τρείς (3) μέρες μετά την καταληκτική.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής της μέχρι ολοκλήρωσης της προμήθειας και οριστικής παραλαβής των ειδών

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας τη χαμηλότερη/τόνο τιμή. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Διαβάστε 7ΤΝΒ7ΛΨ-Ξ1Ζ τη διακήρυξη