Ιατρικές Ειδικότητες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ιατρικές Ειδικότητες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Τελευταία ενημέρωση 1-12-2022

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Ειδικευόμενοι και υποψήφιοι ιατροί για ειδίκευση σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ιατρικές Ειδικότητες Τελευταία ενημέρωση 1-12-2022)

Υποβολή αίτησης για έναρξη άσκησης προς απόκτηση ειδικότητας και τήρηση καταλόγων κενών θέσεων και αιτήσεων

Η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στις περιπτώσεις, που συστήνονται νέες θέσεις ειδικευομένων, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας.

Για την κλήρωση ενημερώνονται, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, οι υποψήφιοι προκειμένου να παρασταθούν εφόσον το επιθυμούν.

Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι ιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση στην ίδια ειδικότητα σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα υποχρεούνται με τη λύση της σύμβασης ή με την υποβολή της παραίτησης του ιατρού, να στέλνουν με τηλεομοιοτυπία (Fax) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων, έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του ιατρού που αποχώρησε, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων και των τοποθετημένων για άσκηση ιατρών στη συγκεκριμένη ειδικότητα καθώς και τον χρόνο για τον οποίο είναι αναγνωρισμένο το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ως κατάλληλο να χορηγεί ειδίκευση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων αναρτούν υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους την κένωση της θέσης και εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά των προτεινομένων για τοποθέτηση ιατρών στην αρμόδια για την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έναρξη ειδίκευσης

Οι ενδιαφερόμενοι για τοποθέτηση προς έναρξη άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας εκτός από την αίτηση υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε. Ε (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α’), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α’),

ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α’),

ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής,

ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν. 4251/2014),

ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014),

ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του Ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).

γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικύρωσης του (σφραγίδα της Χάγης), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ όπου αυτό απαιτείται.

Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

δ. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε.

στ. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί νέα αίτηση για αλλαγή ειδικότητας ή νοσηλευτικού ιδρύματος στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα εντός τριετίας από την αρχική, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών.

Συνημμένα:

  • Οι Ιατρικές Ειδικότητες Τελευταία ενημέρωση 1-12-2022 εδώ

 

iatrikes_eidikotites_pekozanis_20221201

 

  • Η αίτηση του ιατρού για ειδικότητα (σε μορφή doc)
  • Από το ΦΕΚ 1776/τ.Β΄/17-06-2016, η Υπουργική Απόφαση Α2δ/Γ.Π.οικ.42968/9-06-2016 σχετικά με τον καθορισμό Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής (μορφή pdf)