Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 1955/18 (ΑΔΑ: 64ΣΧ7ΛΨ-Ω9Γ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στη  Δημιουργία-Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό τοπίο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

«ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η έννοια του «τόπου», πέρα από την απλή έννοια του χώρου με συγκεκριμένες συντεταγμένες πάνω στην επιφάνεια της γης την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στο χάρτη, αντιπροσωπεύει μια πολύ ευρύτερη έννοια και αποτελεί ένα πολύπλοκο αμάλγαμα που εμπεριέχει κάποια υλικά χαρακτηριστικά που είτε είναι φυσικά είτε κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και έχει κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και ατομική διάσταση.

Συνυφασμένη με την έννοια του «τόπου» είναι και η διάσταση που αποκαλείται «αίσθηση του τόπου» και είναι μια φράση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την υποκειμενική και συναισθηματική σχέση που έχει κάποιος με έναν τόπο.

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην βασισμένη στην εμπειρία εξοικείωση με τις φυσικές πορείες, την κοινότητα και την ιστορία του τόπου.

Οι συναισθηματικοί δεσμοί των ανθρώπων με τους τόπους είναι συνυφασμένοι με την πολυπλοκότητα του ίδιου του τόπου η οποία διαμορφώνεται από παράγοντες που συνδέονται με το φυσικό, το δομημένο, το κοινωνικό και το συμβολικό περιβάλλον.

Στη δημιουργία των ατομικών μας αντιλήψεων και στην ανάπτυξη του προσωπικού δεσμού με τον τόπο συμβάλλει ένα σύνολο από προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές αφηγήσεις που εμπεριέχουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών του τόπου.

Η σχέση αυτή είναι προσωπική, κάτι που σημαίνει ότι η αίσθηση που έχει κάποιος για έναν τόπο είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχουν κάποιοι άλλοι για τον ίδιο τόπο.

Συχνά η έννοια αυτή χρησιμοποιείται σε σχέση με εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τους τόπους μοναδικούς και προάγουν μια αίσθηση αυθεντικού δεσμού και μια αίσθηση του ανήκειν.

Τόπος και Τοπίο. Δύο λέξεις οι οποίες, ενώ συναρθρώνονται η μία με την άλλη, όμως δεν ταυτίζονται απόλυτα.

Από τη μια μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη συνάφεια που έχει ένα τοπίο με έναν τόπο κι από την άλλη περιγράφουν διακριτές χωρικές συνθήκες, υποδηλώνοντας μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου.

Το τοπίο αποτελεί το υπόβαθρο της τοπικής ταυτότητας και μια πολιτισμική έννοια την οποία προσλαμβάνουμε όμως ως φυσική ενότητα, ενώ ο τόπος αποτελεί μια πολιτισμική έννοια την οποία εκλαμβάνουμε ως ταυτότητα, ως πολυσύνθετη, φυσική και ανθρωπογενή οντότητα.

Ο επίσημος ορισμός στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο από το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει το τοπίο ως εξής (Council of Europe, 2000, Κεφ. 1, άρθρο 1, Παρ. 38): «ως ‘Τοπίο’ ορίζεται µια ζώνη ή µια περιοχή όπως γίνεται αντιληπτή από ντόπιους ή από επισκέπτες, τα οπτικά χαρακτηριστικά και ο χαρακτήρας της οποίας είναι το αποτέλεσμα φυσικών ή/και πολιτισµικών (δηλαδή ανθρώπινων) δράσεων.

Ο ορισμός αυτός αντανακλά την ιδέα ότι τα τοπία μεταβάλλονται µε το χρόνο ως αποτέλεσμα του ότι φυσικές δυνάμεις και ανθρώπινα όντα επενεργούν πάνω τους.

Επίσης υπογραμμίζει ότι ένα τοπίο σχηματίζει ένα σύνολο (‘όλον’), του οποίου οι φυσικές και πολιτιστικές συνιστώσες είναι μαζί και όχι χωριστά».

Ο όρος “πολιτισμικό τοπίο” χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει έναν τρόπο προσέγγισης που περιλαμβάνει συγκεκριμένη οπτική και τρόπο ανάγνωσης της ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο, δηλαδή, τους γεωτόπους, τα βουνά, τα ποτάμια, τις πόλεις και τα χωριά, τα μνημεία, τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις παραγωγικές δραστηριότητες, δίχως την κυρίαρχη διάκριση “σημαντικών “ και “ήσσονος” σημασίας τοπίων και έξω από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις του “ωραίου” και του “άσχημου”.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο επιμέρους προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής, περιοχών με οικολογική και περιβαλλοντική σημασία καθώς και περιοχών με σημαντικά τουριστικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως οι προσπάθειες αυτές είχαν επιλεκτικό χαρακτήρα, αδυνατώντας να αναδείξουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου πολιτισμικού τοπίου της Π.Ε. Κοζάνης.

Η Περιφερειακή Ενότητα  Κοζάνης προχωρά στην έκδοση ενός φωτογραφικού λευκώματος για το πολιτισμικό τοπίο της περιοχής ως θεμέλιο της ταυτότητάς της, με σκοπό να αναδείξει και να εκφράσει το χαρακτήρα του τόπου με την αποτύπωση των πολλαπλών όψεων του σύγχρονου πολιτισμικού τοπίου της περιοχής.

Η αποτύπωση θα γίνει με τη χρήση φωτογραφικού – αεροφωτογραφικού υλικού, χαρτογραφικού υλικού, ιστορικού – καλλιτεχνικού υλικού και με την αναζήτηση ή συγγραφή σύντομων ιστορικών, αρχαιολογικών, κοινωνιολογικών, οικονομικών, οικολογικών και γεωγραφικών περιγραφών οι οποίες θα συνοδεύουν το οπτικό υλικό. Η έκδοση περιλαμβάνει τη δημιουργία και ενσωμάτωση ενός χάρτη σημείων ενδιαφέροντος στον οποίο θα αποτυπώνεται η εικόνα του σύγχρονου πολιτισμικού τοπίου της περιοχής. Επισημαίνεται εδώ ότι δεν πρόκειται για ταξιδιωτικό οδηγό.

Στα τοπία που παρουσιάζονται, περιλαμβάνονται γεωλογικά τοπία, τοπία υπαίθρου, τοπία με ιστορική και αρχαιολογική αναφορά, βιομηχανικά, τουριστικά και οικιστικά τοπία, που είτε παρουσιάζουν αλληλουχία επάλληλων χρήσεων είτε έχουν μεταβάλει οριστικά τον ιστορικό τους χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη μεταβλητότητα που προκύπτει τόσο από τις φυσικές όσο και από τις ανθρωπογενής διαφοροποιήσεις.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ως αφετηρία της την άποψη ότι «οι κοινωνικοί σχηματισμοί γράφουν την ιστορία και τη γεωγραφία τους σε τοπία που είναι ταυτόχρονα υλικά και συμβολικά και επιδέχονται πολλαπλές προσεγγίσεις /αναγνώσεις». Στηρίζεται σε δύο βασικές διακρίσεις των τοπίων, στις χρήσεις γης και στα φυσικά χαρακτηριστικά του ανάγλυφου και αξιοποιεί τη χρήση γεωγραφικών αναπαραστάσεων μέσω αεροφωτογραφιών, επίγειων φωτογραφιών (ιστορικών και σύγχρονων), χρήση ή και κατασκευή χαρτών, διαγραμμάτων και άλλου υλικού και σύντομων περιγραφών για κάθε τοπίο/θέση.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

 • Διάσταση: 160mm x 240mm
 • Σελίδες: 96 + 4 εξώφυλλο
 • Βιβλιοδεσία:  Κολλητή βιβλιοδεσία (PUR)
 • Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά (10.000 τεμ.)
 • Χαρτί: velvet τριπλής επίστρωσης με τοπικά uv (εάν χρειαστεί) σε 130 γρ. για το εσωτερικό και 300 γρ. για τα εξώφυλλα τα οποία θα έχουν και ματ πλαστικοποίηση
 • Εκτύπωση: Τετραχρωμία
 • Ποσότητα: 6.000 (Ελληνικά)/4.000 (Αγγλικά) τεμάχια στο σύνολο 10.000 τεμάχια

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
  Το κείμενο περιγραφής του πολιτισμικού τοπίου καθώς και τα σύντομα συνοδευτικά κείμενα του οπτικού υλικού θα πρέπει να γραφούν με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις της έννοιας του “πολιτισμικού τοπίου”, με απόλυτη προσοχή στην απόδοση του πνεύματος της έκδοσης στην οποία θα αποτυπώνεται η εικόνα του σύγχρονου πολιτισμικού τοπίου της περιοχής. θα αποτυπώνεται η ιστορική εξέλιξη και οι πολλαπλές όψεις του πολιτισμικού τοπίου που εμπεριέχουν την ανθρώπινη παρέμβαση και το αναδεικνύουν ως νοητική κατασκευή, ερμηνεύοντας και ανασυνθέτοντας τα δεδομένα που αφορούν τις οικολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές διεργασίες οι οποίες συνδέονται με τις διαμορφωμένες «αξίες» που υπογραμμίζουν τον αισθητικό ή συμβολικό χαρακτήρα των τοπίων.

  Σοβαρή μέριμνα πρέπει να δοθεί στην συγγραφή των κειμένων προκειμένου τα παραδοτέα να αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο επίτευξης του στόχου του Λευκώματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει έμπειρους επιστήμονες /κειμενογράφους και μεταφραστές προκειμένου με τα παραδοτέα να επιτευχθεί ο στόχος της έκδοσης.

  Εκτός από την απαραίτητη πιστοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας των μεταφραστών και των κειμενογράφων, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δείγμα προηγούμενου έργου του ιδίου και των συνεργατών του προκειμένου αυτό να συνεκτιμηθεί.

 2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σοβαρή μέριμνα πρέπει να δοθεί στην συγγραφή και στην απόδοση των σύντομων κειμένων στην Αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερα στην ποιότητα της μετάφρασης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, διότι η μετάφραση πρέπει να αποδίδει το αρχικό κείμενο χωρίς να είναι στατική ή κατά κυριολεξία μετάφραση η οποία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σε ότι αφορά το πρωτογενές φωτογραφικό υλικό, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες εκδόσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή άλλων φορέων, αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση, είναι σύγχρονες, όχι πέραν των τριών ετών και όχι παλαιού αρχείου, ενώ αντίστοιχα, θα πρέπει σε συνδυασμό με το αρχειακό φωτογραφικό υλικό  να περιλαμβάνουν, να αντιπαραβάλουν και να αφηγούνται τις μεταβολές του τοπίου και της καθημερινότητας των ανθρώπων στην ύπαιθρο και στις πόλεις.

Για την παραγωγή ποιοτικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πλούσιου και σύγχρονης τεχνοτροπίας φωτογραφικού από επαγγελματία φωτογράφο.

Η χρήση του αεροφωτογραφικού υλικού θα αφορά αεροφωτογραφίες τοπίου υψηλού και χαμηλού ορίζοντα:  (α) υψηλού ορίζοντα (ορθό – αεροφωτογραφίες από μεγάλα ύψη που απεικονίζουν κάθετα και σε μετρήσιμη κλίμακα μια περιοχή καθώς και δορυφορικές εικόνες) και (β) χαμηλού ορίζοντα (low oblique) με προοπτική και ορίζοντα, όχι όμως κλίμακα.

Οι προδιαγραφές για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού είναι οι ακόλουθες:

 • Η ανάλυση των φωτογραφιών για το έντυπο θα πρέπει, αναλόγως το μέγεθος του εντύπου και τον χώρο που αυτή καταλαμβάνει (σαλόνι, ολοσέλιδη ή μέρος της σελίδας), να είναι στα 300dpi.
 • Θα πρέπει το χρωματικό προφίλ των σύγχρονων φωτογραφιών για τις εκτυπώσεις, να είναι CMYK και για το διαδίκτυο RGB.
 • Οι φωτογραφίες δεν θα έχουν υπερβολικά κορεσμένα και αλλοιωμένα-ψεύτικα χρώματα και δεν θα υπάρχει εμφανές μοντάζ.
 • Αντίστοιχα για χρήση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι στα 72dpi στις ανάλογες διαστάσεις (η ανάλυση κυμαίνεται περίπου στα 1200×750 pixels).
 • Στο σύνολο των φωτογραφιών θα πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οριζόντιες όσο και κάθετες λήψεις.
 • Στις φωτογραφίες ειδικών χώρων ή καταστημάτων δεν θα πρέπει να εμφανίζονται χαρακτηριστικά ταυτοποίησης (π.χ. μάρκες, λογότυπα εταιριών).
 • Οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται από γεωγραφικό προσδιορισμό καθώς και γεωγραφικές συντεταγμένες όπου εαυτό είναι εφικτό.
 • Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά credits, που αναφέρουν το θέμα/την περιοχή/τη δραστηριότητα, τον Δήμο και το όνομα του φωτογράφου.
 • Σε ότι αφορά φωτογραφίες των οποίων το περιεχόμενο αποτυπώνει την εικόνα του παρελθόντος (ιστορικού, πολιτιστικού, γεωλογικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή άλλου), ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτές είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων ή να διαθέτει άδεια χρήσης για το συγκεκριμένο έργο από τον κάτοχο των δικαιωμάτων, να είναι σε καλή κατάσταση και να διαθέτει τα ακριβή στοιχεία του περιεχομένου τους.
 1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αξιοποίηση ιστορικού και σύγχρονου χαρτογραφικού υλικού και δημιουργία μετρητικού χάρτη μικρής κλίμακας 1:250.000, με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών ειδικού περιεχομένου.

Ο χάρτης θα απεικονίζει ένα επιλεγμένο σύνολο χαρακτηριστικών της επιφάνειας και των σχετικών θέσεων των κύριων σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. αστικοί σχηματισμοί, βιομηχανικές αναπτύξεις, τα μεγάλα έργα, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, βιότοποι κ.λπ.).

Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων προς χρήση από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για απεριόριστη χρονική διάρκεια του υλικού, φωτογραφικού, χαρτογραφικού και όποιου άλλου καθώς και των κειμένων. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των παραδοτέων θα μεταβιβαστούν πλήρως στην Αναθέτουσα Αρχή (ΠΕ Κοζάνης – ΠΔΜ) και θ’ αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία αυτής για απεριόριστη χρήση, αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε τεχνολογικό ή άλλο μέσο και απεριόριστη χρονική διάρκεια.

Ειδικότερα, το υλικό αυτό θα ανήκει απόλυτα στην ΠΕ Κοζάνης – ΠΔΜ), θα είναι ανοιχτό στο κοινό και η ΠΕ Κοζάνης – ΠΔΜ θα μπορεί να διαθέτει τα παραδοτέα ή μέρος αυτών σε τρίτους και όπου κρίνει απαραίτητο  για σκοπούς που αυτή κρίνει, σύμφωνα με την Αρχή των Ανοιχτών Δεδομένων (πρότυπο Creative Commons, by/nc/sa, αναφορά του δημιουργού κατά την αρχική χρήση, υποχρέωση αναφοράς του δημιουργού σε κάθε νέα χρήση του υλικού, μη εμπορική χρήση) ή όποια άλλη άδεια ανοιχτού περιεχομένου κρίνει η  Αναθέτουσα Αρχή.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ΠΕ Κοζάνης – ΠΔΜ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το υλικό για απεριόριστη χρονική διάρκεια, ως εξής: για αναπαραγωγή, για ανάρτηση στις ιστοσελίδες της ΠΔΜ, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, για προβολή σε ΜΜΕ εσωτερικού –  εξωτερικού, σε ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας, αναπαραγωγή-εγγραφή σε dvd, cd, flash-disk και τυχόν άλλο μέσο, για χρήση σε Ξενοδοχεία, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, πλοία, Αεροπλάνα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πρεσβείες, Τουριστικές Εκθέσεις, Δημόσιους Χώρους, παράγοντες της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς κ.α., για χρήση στη δημιουργία εντύπων, banner, αφισών κτλ.

Όλες οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται από γεωγραφικό προσδιορισμό καθώς και γεωγραφικές συντεταγμένες (εφόσον αυτό είναι εφικτό).

Αν στη φωτογραφία εμφανίζεται μικρός αριθμός ανθρώπων των οποίων φαίνονται τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδειά τους για την ελεύθερη χρήση τους.

Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις σχετικές άδειες χρήσης του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του “Λευκώματος” τόσο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες όσο και από τους Ιδιώτες κατόχους των στοιχείων και των δικαιωμάτων τους.

Δ. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το τοπίο αποτελεί την έκφραση ή το αποτύπωμα όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύση και καταδεικνύει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των κοινωνιών µε αυτήν. Η καταγραφή των  διαδικασιών μεταβολής του τοπίου θα γίνει µε βάση τη χρονική κλίμακα η οποία θα αναφέρεται σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες  και μακροπρόθεσμες επιδράσεις και αλλαγές αλλά και με βάση μια συστηματική ομαδοποίηση των επιδράσεων σε κοινές κατηγορίες ώστε να είναι δυνατή η διάκριση ανάμεσα σε αιτίες (επιδράσεις) και αποτελέσματα (τοπίο), ώστε να αναδειχθεί η δυναμική των αλληλεπιδράσεων των κοινωνιών µε τη φύση. Η παράθεση των στοιχείων θα γίνει ανά γεωγραφική περιοχή σε επίπεδο Δήμου και κατά χρονολογική σειρά με εκκίνηση από τα απώτερα διαθέσιμα γεωμορφολογικά και ιστορικά στοιχεία, αποδίδοντας τις διαφορετικές εξελικτικές φάσεις το τοπίου και τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς παρέμβασης σε αυτό

Οι διαφορετικές φάσεις εξέλιξης και μεταβολής χρήσεων των τοπίων θα αποτυπώνονται με τη χρήση γεωγραφικών αναπαραστάσεων (επίγειων φωτογραφιών – αεροφωτογραφιών), χαρτογραφικών δεδομένων, την παράθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών και σύντομων συνοδευτικών κειμένων ανάλογα με την επιλεγόμενη οπτική προσέγγισης του κάθε τοπίου (γεωγραφική, ιστορική, αρχιτεκτονική κλπ).

Η παρουσίαση της ανθρώπινης δραστηριότητας (παραγωγική – πολιτιστική – άλλες) θα πρέπει να αποδίδει τις εξελικτικές φάσεις των φαινομένων και των μεταβολών ή τη συνέχειά τους στο χρόνο.

Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός για την παραγωγή του προαναφερόμενου εντύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (13.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης χρηματοδοτείται από τους Αυτοτελείς Πόρους της Π.Ε. Κοζάνης. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑΠ Επενδύσεις  με κωδικό 073.9789.01.06004

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η αμοιβή του αναδόχου στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο δεν αναπροσαρμόζεται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απροόπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή µε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα αρχή.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εγκαίρως τυχόν αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου και να προχωρά στην υλοποίηση αυτών μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από τα μέλη της Ομάδας Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει αφενός ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να βλάψουν το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πρέπει αυτοί να περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, όπου θα αναφέρεται ρητά η αποδοχή κάθε υπεργολάβου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή τους και πριν την έναρξη των εργασιών των υπεργολάβων.

Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, για την οποία είχε λάβει την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τους. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Το σύνολο των παραδοτέων θα ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ελεύθερο δικαιωμάτων για κάθε χρήση που αυτή θα κρίνει. Πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της απαίτησής του για λήψη του συμβατικού τιμήματός του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

Εάν η απαίτηση για το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλο ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η υλοποίηση του έργου, ο χρόνος υλοποίησης καθώς και τα παραδοτέα, ορίζονται στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η διαδικασία υλοποίησης έχει τα εξής στάδια:

 1. Σύσκεψη μεταξύ Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής πριν από την έναρξη εργασιών δημιουργίας του παραδοτέου, ώστε να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του παραδοτέου. Στην εν λόγω σύσκεψη, ο Ανάδοχος οφείλει να έλθει προετοιμασμένος, προσκομίζοντας τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές προτάσεις δημιουργικών για τον υπό συζήτηση τύπο εντύπου.
 2. Υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) ομοίων δοκιμίων ανά γλώσσα όπως έχουν διαμορφωθεί σε τελική μορφή με βάση τη διαδικασία του σταδίου 1. Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί δείγμα του χαρτιού εκτύπωσης, ώστε να διαπιστωθεί η πιστότητα των υλικών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δοκίμια θα είναι διπλωμένα όπως στην τελική τους μορφή και μετά από τυχόν διορθώσεις, θα υπογράφονται από τους αρμοδίους. Ένα από τα δύο υπογεγραμμένα αντίτυπα των δοκιμίων θα παραμένει στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
 3. Η εκτύπωση του εντύπου πραγματοποιείται αφού έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα ανωτέρω στάδια και μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της τελικής πρότασης του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα τελικά παραδοτέα εκτός από την έντυπη μορφή τους, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και σε ηλεκτρονική μορφή με όλους τους παρακάτω τρόπους:

 • ηλεκτρονική μορφή τύπου μακέτας ώστε να είναι δυνατή η πλήρης ηλεκτρονική επεξεργασία του εντύπου (π.χ. σε αρχείο corel, adobe illustrator κλπ),
 • ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή υψηλής ανάλυσης (π.χ. σε μορφή pdf),
 • ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή χαμηλής ανάλυσης (π.χ. σε μορφή pdf), ώστε να είναι δυνατή η διανομή μέσω διαδικτύου,
 • ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιέχει μόνο τα κείμενα του εντύπου (π.χ. σε μορφή doc),
 • ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιέχει σε υψηλή ανάλυση μόνο τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο έντυπο (π.χ. σε μορφή tiff)

Σημειώνεται ότι η υποβολή των παραδοτέων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να υποβάλλει τυχόν επιπλέον παραδοτέα ή πακέτα εργασιών για τα οποία έχει δεσμευτεί μέσω της Τεχνικής Προσφοράς του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΓΕΩΤΟΠΟΙ

 • Μπουχάρια – Νοχτάρια
 • Κοιλάδα Μεσιού Νερού
 • Καταρράκτης «Σκεπασμένου» Βελβεντό
 • Καταρράκτης «Σκοτωμένο Νερό» Βυθός

ΠΟΤΑΜΟΙ

 • Αλιάκμονας

BOYNA

 • Βούρινος
 • Βέρμιο
 • Πιέρια
 • Καμβούνια
 • Σινιάτσικο
 • Βόιο

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

 • Δάση
 • Χερσολίβαδα
 • Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Β. ΤΟΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Αιανή.
Ο πιο γνωστός αρχαιολογικός χώρος της περιοχής περιλαμβάνει τα ερείπια μιας σημαντικής αρχαίας πόλης της κλασικής περιόδου και εκτεταμένο νεκροταφείο με σημαντικά ταφικά μνημεία διαφόρων τύπων της ίδιας περιόδου.
 • Πολύμυλος.
Ο επισκέπτης μπορεί να δει τα ερείπια μιας ρωμαϊκής πόλης, με πλήθος εργαστηρίων, βοηθητικών χώρων και ταφικών μνημείων. Στην αξιοποίηση του χώρου συμβάλλει και η θέση του πάνω στον οδικό άξονα εισόδου (και πάνω στην Εγνατία) στη Δυτική Μακεδονία από τα ανατολικά.
 • Λογκάς Ελάτης
Μυκηναϊκοί τάφοι έχουν εντοπιστεί στη θέση «Λογκάς» στην Ελάτη Κοζάνης.
 • Πύργοι
Ιδιαίτερη αξία έχει ο μακεδονικός τάφος που ανασκάφηκε, ο οποίος παρόλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένος.
 • Σέρβια
Μπορεί να δει κανείς τα ερείπια ενός βυζαντινού κάστρου με κάποια από τα κτίσματα που περιτείχιζε (Βασιλική των Κατηχουμένων).
 • Σιάτιστα
Ο οικισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφέρον και βρίσκεται σε ένα ελκυστικό ορεινό τοπίο.
 • Σισάνι
Ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα σημαντικό βυζαντινό επισκοπικό ναό, σε καλή κατάσταση.
 • Σπηλιά
Εδώ σώζεται ένας από τους λίγους μακεδονικούς τάφους που έχουν μέχρι σήμερα αποκαλυφθεί στην Δυτική Μακεδονία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

 • Μονή Αγίας Τριάδας Βυθού
 • Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  Δρυοβούνου
 • Ναός Αγίου Νικολάου Βελβεντού
 • Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Αιανής
 • Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Παρασκευής
 • Επισκοπικός Ναός Σισανίου
 • Ναός Αγίου Νικολάου, Κοζάνη
 • Ναός Αγίου Δημητρίου, Αιανή
 • Μονή Παναγίας Μικροκάστρου
 • Ναός Αγίου Αχιλλείου Πενταλόφου
 • Ναός Αγίας Παρασκευής, Σιάτιστα
 •  Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου
 • Βυζαντινός Ιερός ναός Αγίου Νικολάου Κομάνου

ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

·         Τεχνητή λίμνη και φράγμα Πολυφύτου
·         Γέφυρα Πολυφύτου
·         Τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα
·         Φράγμα Πραμόριτσα
·         Φράγμα Σισανίου
·         Φράγμα Περδίκα
·         Φράγμα Μεσοβούνου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

·         Ορυχεία και εργοστάσια ΛΚΔΜ
·         Εγκαταστάσεις  ΑΕΒΑΛ
·         Εγκαταστάσεις ΜΑΒΕ
·         Λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες

·         Μετεγκαταστάσεις οικισμών

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.    Γεωργικό απόθεμα
2.    Κτηνοτροφικό απόθεμα
3.    Δενδροκαλλιέργειες
4.    Αμπελοοινικό απόθεμα
5.    Αλιεία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.    Γουνοποιία
2.    Μάρμαρο

ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

ΠΟΛΕΙΣ
 1. Κοζάνη
 1. Πτολεμαΐδα
 1. Σιάτιστα
 1. Αιανή
 1. Σέρβια
 1. Βελβεντό
 1. Τσοτύλι
 1. Νεάπολη

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων και των μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα και οι οποίοι συνδέονται με τις γενικότερες κοινωνικό – οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή  και διαμόρφωσαν ένα νέο αστικό περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό τη συνύπαρξη ενός πολύπλοκου μωσαϊκού ανθρώπων, πολιτισμών, θρησκειών, με υψηλή ένταση των ιστορικών γεγονότων.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ

Κοζάνη
 1. Αρχοντικό Βούρκα
Σιάτιστα
 1. Αρχοντικό Νερατζόπουλου
 1. Αρχοντικό Πούλκως
 1. Αρχοντικό Μανούση

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 1. Πεντάλοφος
 1. Σιάτιστα
 1. Βλάστη

ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

 1. Μεσόβουνο Εορδαίας
 1. Πύργοι Εορδαίας
 1. Καταφύγι
 1. Σέρβια
 1. Ερμακιά

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 1. Πάρκο  του Αγίου Παντελεήμονα της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου
 1. Δάσος Κουρί Κοζάνης
 1. Δημοτικός Κήπος Κοζάνης

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ

 1. Γεφύρι  της Χρυσαυγής
 1. Γεφύρι  του Ανθοχωρίου
 1. Γεφύρι της Τσούκας στη Μόρφη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 1. Κοζάνη – Νέα Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη. (Πλ. 28ης Οκτωβρίου) Τηλ.: 24610 22 245
 1. Σιάτιστα – Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «ΜΑΝΟΥΣΕΙΑ» Δημόσια Βιβλιοθήκη. (Πλατεία Τσιστοπούλου 3) Τηλ.: 24650 21 261
 1. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας

ΜΟΥΣΕΙΑ

 1. Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
 1. Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
 1. Χαρτοθήκη, Κοζάνη
 1. Ανθρωπολογικό, Λαογραφικό Μουσείο & Πινακοθήκη Πτολεμαΐδας
 1. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
 1. Λαογραφικό Μουσείο (Αρχοντικό Δόλγηρα – διαμορφωμένο αρχοντικό), Σιάτιστα
 1. Βοτανικό Μουσείο Σιάτιστας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 1. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1.    Φανοί Κοζάνης
2.    Μωμόγεροι
3.    Λαζαρίνες
4.    Καβαλάρηδες  δεκαπενταύγουστου Σιάτιστας
5.    Κλαδαριές Βοΐου
6.    Γιορτές της γης Βλάστης
7.    Γκέγκηδες Εμπορίου
8.    Κόλιαντα Μπάμπω Καρδιά / Φούφας

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Αξιοποίηση ιστορικού και σύγχρονου χαρτογραφικού υλικού και δημιουργία μετρητικού χάρτη μικρής κλίμακας 1:250.000, με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών ειδικού περιεχομένου. Ο χάρτης θα απεικονίζει ένα επιλεγμένο σύνολο χαρακτηριστικών της επιφάνειας και των σχετικών θέσεων των κύριων σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. αστικοί σχηματισμοί, βιομηχανικές αναπτύξεις, τα μεγάλα έργα, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, βιότοποι κ.λπ.). Τα επιλεγμένα σημεία θα ερμηνεύονται στο υπόμνημα του χάρτη με βάση τη σήμανσή τους ανά κατηγορία.

–  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 19-9-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131 σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει την ακριβή περιγραφή του τίτλου της εν λόγω ανακοινώσεως. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της υπηρεσίας που ανταποκρίνεται στους όρους των ως άνω Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας θα δίνονται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης στο τηλ. 2461351314 (e-mail: info@kozani.pdm.gov.gr)

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επιτυχής δημιουργία και έκδοση του λευκώματος θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00€ (συμπερ. του ΦΠΑ).

– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Σημείωση: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία – Έκδοση Φωτογραφικού Λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» για το πολιτισμικό της τοπίο