Διαγωνισμός

Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 19.700,00€ (με το Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 041

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει την διενέργεια Διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων (κατά το άρθρο 28 του Ν.3669/08 και άρθρο 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016» προϋπολογισμού 19.700,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με προσφορές ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/08.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

Διαβάστε όλη την πρόσκληση