Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Μεταφοράς 4.550 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 16/2015

“Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550  (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 440 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016”. (CPV 34927100-2)

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 340.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για προμήθεια 4.550 τόνων αλατιού: 310.000,00 €. (με ΦΠΑ).
• Προϋπολογισμός Δικαιώματος Προαίρεσης προμήθειας 440 τόνων αλατιού: 30.000,00 €. (με ΦΠΑ).
• Συνολικός Προϋπολογισμός 340.000,00 €. (με ΦΠΑ).

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ1Κ7ΛΨ-ΑΙΗ)