Πρόγραμμα Νέων Αγροτών - καλλιέργειες

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α’/27-12-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265).
 4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την αρ. 160/9-1-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» (ΦΕΚ 18/Β/2019) όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
  Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
 9. Την αρ. 592/23-1-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ««1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως κάθε φορά ισχύει.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.3.
 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αξιολογητών που ορίστηκαν με την αριθμ. 110075/3-7-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών ελέγχων) της αριθμ. 183205/18-11-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη.
 12. Την αριθμ. 183379/18-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

 1. Την ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020 των παραδεκτών πράξεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
 2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε  1.106.000,00 € (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 1. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό  έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

 1. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εκτέλεσης ή τήρησης των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, ο δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης πράξης στο σημείο που τον αφορά, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το διοικητικό έλεγχο και συνεπεία της οποίας η αντίστοιχη πράξη περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
  μέσω υποβολής αιτήματος στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.1 του άρθρου 19 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις

Κάθε δικαιούχος με την ένταξή του στο υπομέτρο 6.3, αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στην υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη του/της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το/τη δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Ειδικότερα κάθε δικαιούχος αναλαμβάνει να τηρεί τις παρακάτω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους:

 1. Ο δικαιούχος να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει αυτήν την ιδιότητά του έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 3. Να διατηρήσει τα αγροτεμάχια της γεωργικής εκμετάλλευσής του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της δικαιούχου. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το μέτρο.
 4. Ο δικαιούχος να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου
 5. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου να μην εμπίπτει σε κάποιες από τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 9 της Πρόσκλησης και να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8 της Πρόσκλησης που έχουν εφαρμογή κατά την υλοποίηση και ορθή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1.2 του άρθρου 21 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
 6. Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να τηρεί τις παρακάτω δεσμεύσεις/υποχρεώσεις:

Κατ’ έτος (και ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο):

 • Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.3 Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους αναφοράς της Πρόσκλησης.
 • Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση.
 • Να διατηρήσει τη βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο εκείνου του επιπέδου της βαθμολογίας της πρώτης σε κατάταξη επιλέξιμης αίτησης του επικαιροποιημένου πίνακα της παραγράφου 14.2 του άρθρου 16 της Πρόσκλησης.
  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλέξιμες αιτήσεις στον προαναφερόμενο πίνακα, να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιμης βαθμολογίας, κατά την υλοποίηση και ως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών  από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 • Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 • Ο δικαιούχος να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία ένταξης (έως την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου)

 • Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκμετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τον προσανατολισμό παραγωγής που αναφέρεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να επιτύχει την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο με 15%, σε σχέση με την αρχική κατάσταση αλλά και τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το/τη δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.
 • Να υποβάλλει αίτηση καταβολής τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του/της και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξής του/της, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης, εντός καταληκτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του/της.
 1. Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
 2. Να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
 3. Να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.
 4. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η ονομασία του δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.
 5. Να τηρεί τις ανωτέρω αναφερόμενες δεσμεύσεις από την επίτευξή τους και μέχρι την εξακρίβωση της ολοκλήρωσης και της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης πληρωμής καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση και υλοποίηση

 1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και  παρακολούθησης του υπομέτρου 6.3

Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

 της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 21, 22, 23 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης της στήριξης,

 1. Αρμόδιος φορέας πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την ένταξή του/της στο υπομέτρο ανέρχεται σε 14.000 και περιλαμβάνεται για κάθε δικαιούχο στο Παράρτημα της παρούσας.
 3. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. χορηγείται σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Υπομέτρου 6.3 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 1305/2013 και στον Καν. (ΕΚ) 1303/2013.
 4. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις:
  • Η α’ δόση (70% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την απόφαση ένταξής τους.
  • Η β’ δόση (30% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού του/της σχεδίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον ο/η δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και εκπληρώσει τους δεσμευτικούς στόχους του επιχειρηματικού του/της σχεδίου που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση ένταξης.
  • Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.
  • Η υποβολή αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται αυτά που προβλέπονται σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής και την εφαρμογή κυρώσεων στα άρθρα 21 και 30 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
   Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της ΔΑΟΚ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που είναι σε θέση να πράξει αναλόγως.
 5. Η διαδικασία για την πληρωμή κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 23 και 24 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.

Άρθρο 5

Τροποποίηση – μεταβολή πράξης

 1. Το επιχειρηματικό σχέδιο του/της δικαιούχου δύναται να τροποποιηθεί έως και δύο (φορές) ή να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του με αίτηση του/της δικαιούχου ή από τη ΔΑΟΚ με σχετική ενημέρωση του/της δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αρ.  592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
 2. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης / μεταβολής δεν επηρεάζονται βασικά στοιχεία της παρούσας απόφασης ένταξης δεν χρειάζεται τροποποίηση αυτής.
 3. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη των τροποποιήσεων προκύπτει ότι αλλάζουν βασικά στοιχεία της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης, τότε αυτή πρέπει να τροποποιείται.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

 1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής διενεργείται από τις ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
 2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον καθορισμό όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τους επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.

Άρθρο 7

Κυρώσεις

 1. Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες, ήτοι: α) αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων, β) μη συμμόρφωση με ενδεχόμενες συστάσεις, γ) αθέτηση των όρων επιλεξιμότητας και των δεσμεύσεων του θεσμικού πλαισίου,
  δ) μη ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ε) δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν στο υπομέτρο και να λάβουν τις ενισχύσεις του ή μη δήλωση των απαραιτήτων στοιχείων λόγω αμέλειας ή τεχνητή δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους των δράσεων,
  στ) μη υποβολή αίτησης πληρωμής β’ δόσης εντός των τιθέμενων προθεσμιών, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή εξαιρετικής περίστασης και ζ) επιθυμία οικειοθελούς αποδέσμευσης, επιβάλλονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, οι κατά περίπτωση κυρώσεις των άρθρων 30 και 32 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης.
 2. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρετικές περιστάσεις, προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση και όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις.
 3. Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, προκύψει ότι δεν πληρούνται είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου εκδίδεται απόφαση απένταξης δικαιούχου από τον Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν καταβληθέντα ποσά θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Η απόφαση με τον Πίνακα εντασσόμενων πράξεων ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7ΛΨ-6ΗΙ