Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 75η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 76η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 76η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/13/396329/Σ.9782/30-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜΣ6-ΚΧΚ) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), με θέμα: «Εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών σε Σχολές Ανώτατης Στρατιωτικής Μόρφωσης [Επιλογή Πολιτικών Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24]».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, για φοίτηση στην 76η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, τρεις (3) θέσεις πολιτικών υπαλλήλων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να ανατρέξουν στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν:

– είτε από την ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μέσω του συνδέσμου: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΜΣ6-ΚΧΚ?inline=true

– είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του συνδέσμου:

Υπουργείο Εσωτερικών (ypes.gr).

Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων Υπηρεσιών, λήγει στις 28 Απριλίου 2023, όπως προβλέπεται από το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εθνικής, Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης-Διακλαδικών Σχολών του Γ.Ε.ΕΘ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6573054, e-mail: geetha.b2@hndgs.mil.gr.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να την διαβιβάσουν, άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλους τους υπαλλήλους τους και στους εποπτευόμενους φορείς τους.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο και σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

 

 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

 

Συνημμένα:

Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/13/396329/Σ.9782/30-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜΣ6-ΚΧΚ) έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α., με θέμα: «Εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών σε Σχολές Ανώτατης Στρατιωτικής Μόρφωσης [Επιλογή Πολιτικών Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24]», (σελίδες 5).

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης