Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 75η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 75η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, πολιτικών υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 75η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. Φ.331.2/11/360450/Σ.8503/15-11-2021 (ΑΔΑ: 96ΣΡ6-Ρ3Π) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), με θέμα: «Εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών σε Σχολές Ανώτατης Στρατιωτικής Μόρφωσης [Επιλογή Πολιτικών Υπαλλήλων που θα Φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23]».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: 96ΣΡ6-Ρ3Π), προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 για φοίτηση στην 75η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, τρεις (3) θέσεις πολιτικών υπαλλήλων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Οι υποψήφιοι, που θα προταθούν για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης, από κάθε φορέα, διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν.Δ. 91/1973 και Π.Δ. 42/2021).

Η προθεσμία αποστολής των σχετικών προτάσεων των οικείων Υπηρεσιών, προς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδος/Β2/Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διακλαδικών Σχολών, λήγει στις 29 Απριλίου 2022, όπως προβλέπεται από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να ανατρέξουν στο ανωτέρω έγγραφο,

το οποίο μπορεί να ανακτηθεί:

είτε από την ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μέσω του συνδέσμου:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96ΣΡ6-Ρ3Π

είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του συνδέσμου:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–ekpaideysi

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Εθνικής-Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6573054 και e-mail: geetha.b2@hndgs.mil.gr.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να την διαβιβάσουν, άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε όλους τους υπαλλήλους τους και στους εποπτευόμενους φορείς τους.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο και σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη των πολιτικών υπαλλήλων που θα φοιτήσουν στην 75η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΚΥ46ΜΤΛ6-8Γ1)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης