Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Δυναμικό σύστημα αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Δυναμικό σύστημα αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Δυναμικό σύστημα αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ,

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ 50100

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: +30 2461351193 , Τηλεομοιότυπος: +30 2461047209

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ωρολογά Ελένη

Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο: e.orologa@pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) https://www.pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL) http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής http://www.promitheus.gov.gr

Ι.2 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος έργου: Δυναμικό σύστημα αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022 -2023, συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10%-20% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης 15/2021

II.1.2) Είδος σύμβασης, Εκτέλεση, Τόπος: Υπηρεσίες,  Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης                                                              

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά σε: Δημόσια σύμβαση

II.1.5) Αντικείμενο του έργου

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη σχολική περίοδο 2021-2022 και 2022-2023

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV) :

Κύριο αντικείμενο: 60130000

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Ναι

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι

II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 7.522.123,00  ευρώ/ € (με Φ.Π.Α  8.500.000,00 ευρώ/€)

II.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης:  ΝΑΙ

II.3) Διάρκεια  σύμβασης: Από την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 μέχρι την 30/06/2023.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1) Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 05% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (10% 20%) για τα τμήματα ταξί των μεμονωμένων διαδρομών) εκτός ΦΠΑ.   

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 4% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ και χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών  είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται  η ΠΕ Κοζάνης.

III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:

Σύμφωνα με  τη διακήρυξη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:  Κλειστή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 30/07/2021 και ώρα  15:00

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 30/08/2021  και ώρα  15:00

IV.3.6) Γλώσσα : Ελληνική

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12μήνες (από την αναφερόμενη  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών.

VI.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών:

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. : 27/7/2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:

Συνημμένα:

Η περίληψη και η διακήρυξη της προκήρυξης μεταφοράς μαθητών