Καθαριότητα ΠΔΜ

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Αριθμός Διακήρυξης: 07/2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1: «Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας», εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 €, συμπ ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω τμημάτων ή και για τα  δύο Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 09/04/2019, ώρα 09:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής και για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το μέρος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη.

 

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας – Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΝΝΨ7ΛΨ-8ΚΩ)

Η διακήρυξη καθαριότητας

diakirixi3-2019-kathariotita-kozani