Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (9-2-2022)

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (9-2-2022)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (9-2-2022)

Δημοσιοποίηση αίτησης νομικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (9-2-2022)

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 18676/07-02-2022 αίτηση του κ. Νικολάου
Καπνόπουλου με τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του κανονισμού
αδειών:

  • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΙ 327860
  • Δ/νση Δραστηριότητας: 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Ανατολικού
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας: 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Ανατολικού, Τ.Κ.
    50200
  • Α.Φ.Μ.: 047477630
  • Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002.: ΟΧΙ

στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ, προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου.

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-
2005 Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ράλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός