ΕΕΤΤ

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

ΣΧΕΤ. : Αρχική αίτηση παρόχου από 14-2-2014 και 19-5-2014.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις παρόχου.
Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ «Απόφαση
διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». άρθρο 8 παρ. 2,3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με τις σχετικές αιτήσεις του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου:

1. Επαρχιακή οδό Σιάτιστας – Κοζάνης από τα όρια της πόλης της Σιάτιστας έως και την Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων συνολικού μήκους 3.540,00 μ πλάτους 0,08 μ και βάθους 0,45 μ και 5 ΦIV φρέατια πλάτους διαστάσεων 0,7 μ μήκους * 0,7 μ πλάτους και βάθους 0,7 μ.
Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις πιο πάνω θέσεις και περιοχές, να μας γνωστοποιήσουν αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/4-1-2012 Κ.Υ.Α Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης

Κων/νος Γρίβας
Πολ. Μηχ/κός με Β’β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

orizontiografia-pekozanis