ΕΕΤΤ

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Έχοντας υπόψη:

Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση παρόχου.

Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ « Απόφαση διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ». άρθρο 8 παρ. 2,3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την σχετική αίτηση του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου:

  1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:

Η εγκατάσταση αφορά τοποθέτηση καλωδίου σε υφιστάμενη σωλήνωση, είτε εκσκαφή μικροτάφρου και τοποθέτηση καλωδίου επί του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού ως τα συνημμένα σχέδια RIX Νεάπολης, Δήμος ΒΟΪΟΥ, Δήμος Εορδαίας,

  1. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:

Κατασκευή φρεατίων διέλευσης επί του οδοστρώματος RIX Νεάπολης, Δήμος ΒΟΪΟΥ, Δήμος Εορδαίας

 Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις πιο πάνω θέσεις και περιοχές, να μας γνωστοποιήσουν αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/4-1-2012 Κ.Υ.Α Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης

Κων/νος Γρίβας

Πολ. Μηχ/κός με Β’β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σκαριφήματα – οριζοντιογραφίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                   

Δ.Τ.Ε.