Διευκρινήσεις ΠΔΜ

Διευκρινήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών (Αρ Διακ 12/2019) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών (Αρ Διακ 12/2019) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της

Με το παρόν διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στις σχετικές απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά της Διακήρυξης (σελ 33), ως Χρόνος ισχύος της Προσφοράς «6 μήνες στην Υ.Δ για τα καύσιμα» και «180 ημέρες στην Υ.Δ για τα Λιπαντικά».

Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να αναφέρουν και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ως χρόνο ισχύος της Προσφοράς τους, τους 12 ΜΗΝΕΣ σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 «Χρόνος ισχύος προσφορών» της Διακήρυξης.

Όσοι εκ των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει προσφορά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατέθεσαν δεν αναφέρουν τον ορθό χρόνο ισχύος της προσφοράς, η προσφορά τους θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί.

Στη διάθεσή σας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Διευκρινήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών (Αρ Διακ 12/2019) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της

Με το παρόν διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στις σχετικές απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά της Διακήρυξης (σελ 33), ως Χρόνος ισχύος της Προσφοράς «6 μήνες στην Υ.Δ για τα καύσιμα» και «180 ημέρες στην Υ.Δ για τα Λιπαντικά».

Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να αναφέρουν και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ως χρόνο ισχύος

της Προσφοράς τους, τους 12 ΜΗΝΕΣ σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 «Χρόνος ισχύος

προσφορών» της Διακήρυξης.

Όσοι εκ των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει προσφορά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του

παρόντος και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατέθεσαν δεν αναφέρουν τον ορθό χρόνο ισχύος

της προσφοράς, η προσφορά τους θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί.

Στη διάθεσή σας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος