Διαγωνισμός

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο χώρο του διαγωνισμού ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr.

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέρος από τις πιστώσεις του Έργου «Στοιχειώδη Συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας-Επισκευή συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ της ΣΑΕΠ 541 (Έδρας και Ενότητας)»,

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 των φορέων 072 στους ΚΑΕ 1511,1512 και 9471 Και τον Φορέα 073 στους ΚΑΕ 1511,1512, 9471

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09135100-5, 09134100-8, 09132000-3, 09132100-4, 09211000-1

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Συνημμένα:

Η διακήρυξη