Διενέργεια διαπραγμάτευσης ΠΕ Κοζάνης

Διενεργεια Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των: Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διενεργεια Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των: Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης

 • CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
 • CPV 09134200-9  Πετρέλαιο Κίνησης

Συνολικός προϋπολογισμός: 9.513,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) “περί κώδικα διοικητικής διαδικασίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.
 5. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 6. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 7. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
 8. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 9. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.
 10. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
 11. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως τροποποιήθηκε».
 12. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 13. Το Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
 14. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
 15. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
 16. Το Ν. 3054/2002 (Α/230) «Οργάνωση Αγοράς Πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 17. Της αρίθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 18. Την αρίθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) ΚΥΑ και ισχύει.
 19. Της αρίθμ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου βενζίνης αμόλυβδης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 20. Την Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-2010) «Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10- 2006) «Καύσιµα αυτοκινήτων – Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών», καθώς και της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»».
 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β’/12-02-2016) «Καύσιµα  Αυτοκινήτων – Αµόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών»
 22.  Την αρίθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-12) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
 23. Την αρίθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
 24. Την αρίθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (1317/Β) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
 25. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 26. Τις αρίθμ 851/17 , απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω06Π7ΛΨ-Ν6Ρ) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.513,00 € για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης.
 27. Τις αρίθμ. 90409/25-05-2017 (ΑΔΑ 6ΩΑ97ΛΨ-ΥΚ2) και 90410/5826/25-05-2017 (ΑΔΑ ΨΠ387ΛΨ-ΘΑΦ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης οικ. Έτους 2017
 28. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των α) Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης,
 29. Το γεγονός ότι στον διενεργούμενο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 180589/8236/28-12-2016 διακήρυξη προϋπο-λογισμού 337.680,00 € (συμπ ΦΠΑ) δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης.
 30. Την αρίθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 31. Την αρίθμ. 1661/17 (ΑΔΑ 6ΓΣ07ΛΨ-Π3Κ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικού Ι του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης.
 32. Την αρίθμ. 106/2017 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης.
 33. Την αρίθμ. 288/17 (ΑΔΑ 66ΝΧ7ΛΨ-ΧΟ4) απόφαση απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου απόφαση για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης.
 34. Την αριθμ. 2764/17 (ΑΔΑ 6ΡΣΧ7ΛΨ-Ψ4Ξ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκριση προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, για την προμήθεια υγρών ακυσίμων θέρμανης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης.

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης, προϋπολογισμού 9.513,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής –  υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους τη μέρα παράδοσής του, και αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση (pdf – 63ΓΝ7ΛΨ-ΥΩΛ ή doc αρχείο)