Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2014

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης:  6/2014  (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΜΛ1)

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2014.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:

Α/Α

Είδος

Ποσότητα σε Τόνους

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

50 tn

2 Πετρέλαιο Κίνησης

30 tn

3 Βενζίνη σούπερ

2,5 tn

4 Βενζίνη Αμόλυβδη

16 tn

5 Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη

15 tn

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 165.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Η σύμβαση θα ισχύει από της υπογραφής της μέχρι 31/12/2014, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται  στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 8.250,00 €. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ειδών με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194,  fax: 2461047209 , αρμόδιος υπάλληλος  κος Τούμπας Χρήστος στο  Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

Δακής Γεώργιος