Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 12.070 τ.μ. στο αγρόκτημα Κοσκινιά – Ανθοτόπου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α’/2010»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του 4235/2014 (παραχωρήσεις ακινήτων).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
5. Την 52323/1602/20-06-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), όπως τροποποιήθηκε με τις αρίθμ. 68394/2243/04-07-2014, 110946/6642/21-10-2014 και 6600/342/19-01-2015 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη