Διαγωνισμός

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

(Τύπος Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών

2004/18 και 2004/17

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ∆.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»

Προϋπολογισμού : 65.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων (Κ∆Ε) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς6, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, οδός ∆ημοκρατίας 27,
Πληροφορίες κ.Χαριτωνίδου Μαρία τηλ.: 2461351210.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό μέχρι και την 19η Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη7.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

 

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη: Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, (ΒΜΔ47ΛΨ-ΝΥΖ)

 

diakhryksh4-2015