Διαγωνισμός

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας»

Προϋπολογισμού: 83.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: η /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης ή Οικονομική Επιτροπή
ΠΔΜ που έχει έδρα στην Κοζάνη.
Οδός : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Ταχ.Κωδ. : 50100
Τηλ. : 2461351210
Telefax : 2461047213
E-mail : ……………………….
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.
1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη