Αποχιονισμός

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατόπιν της αριθμ239/17 (ΑΔΑ:6ΜΚ87ΛΨ-2ΕΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφείς της Δ/νσης Οικονομικού την 24η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι: 496.000,00 με Φ.Π.Α.

Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση εγκρίθηκε με την αριθμ.10/17 (ΑΔΑ: 7ΝΜΕ7ΛΨ-ΝΕΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα διαβιβαστεί αμελλητί στο Γραφείο Τύπου για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα Π.Ε. Κοζάνης.

Κοζάνη 21-02-2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

 

Παναγιώτης Πλακεντάς

Συνημμένα

Τεχνικές Προδιαγραφές