Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 3 του Ν. 4056/2012

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β’) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3. Την υπ’ αρ 46296/14-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002Β/14-8-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του παραρτήματος VII, της υπ΄ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής απόφασης»

4. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

  • την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
  • την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  • την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  • την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
  • την προστασία των δασών

5. Την υπ’ αρ 6494/08-10-2013 αίτηση της κας Σιδηρένιου Μαρίας του Κυριάκου, κατοίκου της Τ.Κ. Γαλάτειας, του Δήμου Εορδαίας

6. Την υπ’ αρ 6492/08-10-2013  προσωρινή άδεια εγκατάστασης  σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3

7. Την υπ’ αρ 113/98 / 1998  Άδεια Οικοδομής ποιμνιοστασίου

8.  Την υπ’ αρ………………………… ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (φΕΚ 209 Α΄) (*)

9. Το υπ’ αριθμ.  6897/29-10-2013 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού της Π.Ε. Κοζάνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.    Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Θέση εγκατάστασης: Στο υπ’ αρίθμ. 1062 Β τεμάχιο στη θέση «Μαυρόλια» στην  εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή  της Τ.Κ. Γαλάτειας  (με συντεταγμένες  x:297242  και  y:4491830)

Δημοτικό διαμέρισμα: Τ.Κ. Γαλάτειας

Δήμος:  Εορδαίας

Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων: Αιγοπρόβατα

Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: 250

Σύστημα εκτροφής: Εκτατική Εκτροφή

Κωδικός εγκατάστασης: EL 58301370

2.    Η χορηγούμενη άδεια αφορά σταυλικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 316,88 τ.μ. αποτελούμενες από: ποιμνιοστάσιο εμβαδού 300,00 τ.μ. και δωμάτιο βοσκού εμβαδού 16,88 τ.μ., με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία από τούβλο και στέγη με επικάλυψη κεραμοσκεπής. Τα προαναφερόμενα κτίσματα είναι υφιστάμενα στη θέση «Μαυρόλια» στο υπ’ αρ. 1062 Β τεμάχιο έκτασης 4.995,90 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Γαλάτειας, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης. Το ποιμνιοστάσιο έχει μισθωθεί στην κα Σιδηρένιου Μαρία από τον πατέρα της κ. Σιδηρένιο Κυριάκο, με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

  1. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.
  2. Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από σχετική αίτηση του φορέα
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δούρδας Αναστάσιος

Σημείωση:(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.