Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 2.αα του Ν. 4056/2012

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

2.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β’) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3.Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

  • την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
  • την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  • την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  • την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
  • την προστασία των δασών

4. Την υπ’ αρ 46296/14-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002Β/14-8-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του παραρτήματος VII, της υπ΄ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής απόφασης»

5.Την υπ’ αρ  562/28-01-2014 αίτηση του κ. Πεϊου Αντωνίου του Κωνσταντίνου,  κατοίκου της Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου, του  Δήμου Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης

6. Την υπ’ αρ  7243/ 14-11-2013 προσωρινή άδεια εγκατάστασης

7.Την υπ’ αρ. πρωτ. 58712/11-12-2013 Έγκριση κατασκευής κτηνοτροφικών  στεγάστρων με σκελετό Θερμοκηπίου του Δήμου   Εορδαίας, συνοδευόμενη από Υ/Δ του νόμιμου εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας και από Υ/Δ του υπογράφοντος Μηχανικού κ. Ασπράγκαθου  Κων/νου

8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 62205/06-07-2012  Έγκριση  ποιμνιοστασίου της εταιρίας  EYROCO  S.A., θερμοκηπιακού τύπου, αμφικλινούς, διαστάσεων 12.02μ x 104.16μ (μέγιστο μήκος) της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ..

9. Tο υπ’ αριθμ 112458/6888/ 12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κοζάνης (*)

10. To υπ’ αρ 562/03-02-2014 με α/α 2/2014πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού της Π.Ε. Κοζάνης

11. Την υπ’ αριθμ 96010/2502/ 22-10-2013 Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.950 τ.μ. αγροκτήματος Αγίου Χριστοφόρου στον Πεϊο Αντώνιο  του Κωνσταντίνου για την ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.    Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα: ΠΕЇΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                        

Θέση εγκατάστασης: Σε έκταση 4.950 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου (x:310021.52, y:4488293.49)

Δημοτικό διαμέρισμα: Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου

Δήμος: Εορδαίας

Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων: Αιγοπρόβατα

Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: 115

Σύστημα εκτροφής: Εκτατική Εκτροφή

Κωδικός εγκατάστασης: –

2.    Η χορηγούμενη άδεια αφορά κτηνοτροφική εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 290,40 τ.μ., υφιστάμενη σε παραχωρημένο κατά χρήση ακίνητο (εκτός σχεδίου) έκτασης 4.950,00τ.μ. από το υπ’ αρίθμ 400 χέρσο κοινό τεμάχιο συνολικής έκτασης 22.107 τ.μ. του Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίου Χριστοφόρου Εορδαίας έτους 1976. Αποτελείται από ένα ισόγειο κτίσμα το οποίο έχει ανεγερθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 58712/11-12-2013 Έγκριση κατασκευής κτηνοτροφιών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και χρησιμοποιείται ως ποιμνιοστάσιο.

3.   Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4.   Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από σχετική αίτηση του φορέα

5.    Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

(ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΨ-Ε12)

 Δ/ντης ΑγροτικήςΟικονομίας

& Κτηνιατρικής

Δούρδας Αναστάσιος