Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 2.αα του Ν. 4056/2012

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές     εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β’) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3. Την υπ’ αρ 46296/14-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002Β/14-8-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του παραρτήματος VII, της υπ΄ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής απόφασης»

4. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

  • την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
  • την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  • την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  • την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
  • την προστασία των δασών

5. Την υπ’ αρ 7029/05-11-2013 αίτηση της εταιρείας MAKEDONIA MINK FARM ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΩΤΑ Ο.Ε., δια του υπευθύνου επικοινωνίας Γουλιώτα Θεοδώρου

6. Την υπ’ αρ 6056/25-09-2013  προσωρινή άδεια εγκατάστασης

7. Την υπ’ αρ 1275/05-11-2013 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βοΐου

8. Την αρ.16 έγκριση κατασκευής με υπ’ αρ. πρωτ. 1084/04-10-2013 της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βοΐου και την θεωρημένη Βεβαίωση – Εγγύηση κατασκευής στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου (*)

9.  Την από 02-09-2013  Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)  (*)

10. Το υπ’ αριθμ.  7218/13-11-2013 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού της Π.Ε. Κοζάνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.    Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτην. εγκατάσταση:

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : MAKEDONIA MINK FARM ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΩΤΑ Ο.Ε.

Θέση εγκατάστασης: Στη θέση «ΜΙΖΑΡΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΓΙΑΝΚΟΒΗ» στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Σιάτιστας

Δημοτικό διαμέρισμα:  Δ.Κ. Σιάτιστας

Δήμος: Βοΐου

Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων: Γουνοφόρα ζώα μινκ

Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: 2.700 ενήλικα ζώα μινκ, (54 ισοδύναμα)

Σύστημα εκτροφής: Εντατική Εκτροφή

Κωδικός εγκατάστασης:

2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά σταυλικές εγκαταστάσεις αποτελούμενες από: 8 στέγαστρα συνολικού μήκους 810,32 μ., που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων, μια λυόμενη κατασκευή διαστάσεων 9,10μ*3,30μ, η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα στεγανό βόθρο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού, μια κοπροσωρό 8.00μ*8.00μ, μια σηπτική δεξαμενή 5,60κ.μ. και ένας απορροφητικός βόθρος 1.5μ*3.0μ. Τα στέγαστρα είναι μεταλλικές κατασκευές με κάλυψη από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Τα προαναφερόμενα κτίσματα είναι υφιστάμενα στη θέση «ΜΙΖΑΡΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΓΙΑΝΚΟΒΗ» στα υπ’ αρ. 598,599 τεμάχια συνολικής έκτασης 18.624,00 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης.

3. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί το Παράρτημα Δ (κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 46296/14-08-2013 (φΕΚ  2002 Β΄). Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να τηρεί τις Π.Π.Δ στις οποίες έχει υπαχθεί, καθώς και το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Η υπαγωγή στις Π.Π.Δ. έχει  χρονική  διάρκεια ισχύος σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 46296/14-08-2013 (φΕΚ  2002 Β΄)

  1. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.
  2. Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από σχετική αίτηση του φορέα
  3. Η παρούσα  να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δούρδας Αναστάσιος
 

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Σημείωση:

8 (*) Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο 11.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της διευκρινιστικής εγκυκλίου 9(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική  αδειοδότησή τους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.Δ.

 

Α. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
Β. Άδεια : Άδεια εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα
Γ. Φορέας, θέση και ονομασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης MAKEDONIA MINK FARM ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΩΤΑ Ο.Ε.

Στη θέση «ΜΙΖΑΡΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΓΙΑΝΚΟΒΗ» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Σιάτιστας, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, με συντεταγμένες x: 289453.00 και y: 4455831.19

Εγκατάσταση εκτροφής 2.700 γουνοφόρων ζώων μινκ

Κατηγορία : δεύτερη

Η κτηνοτροφική εγκατάσταση κατατάσσεται στην Β  Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της 7ης ομάδας της ΥΑ1958/12

Δ. Η παραπάνω κτηνοτροφική εγκατάσταση σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής καθώς και σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Γ, υπάγεται στις ακόλουθες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), του Παραρτήματος Β της ΚΥΑ 46296/14-08-2013 (ΦΕΚ Β’ 2002).

Α. Γενικές Δεσμεύσεις

 

Α.1. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

Α.2. Για οποιαδήποτε τυχόν άλλη δραστηριότητα ή εγκατάσταση εντός του γηπέδου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Α.3. Τυχόν τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης του έργου υποδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Α.4. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με κατάλληλη περίφραξη.

Α.5. Για τυχόν φυτεύσεις των ακάλυπτων χώρων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να προτιμηθούν ενδημικά είδη που προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Α.6. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.

Α.7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.

Α.8. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται:

• να επιτρέπει την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,

• να διευκολύνει τον έλεγχο και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,

• να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Α.9. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) και 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287), καθώς και στους νόμους 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Β. Γενικές Δεσμεύσεις για την κατασκευαστική φάση

 

Β.1. Κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου.

Β.2. Η αφαιρούμενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στις εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Β.3. Απαγορεύεται η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών/διαμορφώσεων σε ρέματα, δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.

Β.4. Να γίνει περιορισμός των τσιμεντοκαλύψεων του εδάφους στις απολύτως απαραίτητες και η αποψίλωση βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

Β.5. Εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή υλικά να εξασφαλίζονται αυτά από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

Β.6. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

Β.7. Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα ακόλουθα:

• Οι σωροί τυχόν προϊόντων εκσκαφής και τυχόν αποθηκευμένων αδρανών (εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.

• Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών (εφόσον για τις κατασκευές απαιτηθούν αδρανή) και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.

Β.8. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών και των δονήσεων. Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚΒ΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθμ.9272/2007 (ΦEK Β΄286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β.9. Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους περιέκτες. Ειδικότερα:

• Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των αστικού τύπου στερεών απορριμμάτων.

• Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

• Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

• Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Β.10. Αμέσως μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, να απομακρυνθούν οι τυχόν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, όλων των χώρων επέμβασης.

Γ. Γενικές Δεσμεύσεις για τη φάση λειτουργίας

Γ.1. Κατά τη φάση λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου και της ατμόσφαιρας.

Γ.2. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για πάσης φύσεως άλλες εργασίες, για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια.

Γ.3. Οι ακάλυπτοι χώροι της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα απόβλητα (στερεά ή υγρά) και υλικά.

Γ.4. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από την κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

• τακτικός και επιμελής καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού της (πλύσιμο, απολύμανση),

• κατάλληλος φυσικός ή/και μηχανικός αερισμός των χώρων εκτροφής ζώων, σταβλισμού, κ.λπ.

Γ.5. Η υδροδότηση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα. Σε περίπτωση υδροδότησης από γεώτρηση, ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (άδεια χρήσης νερού, κ.λπ.).

Γ.6. Η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από νιτρορύπανση, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519), όπως ισχύει και τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 19562/1906/99 (ΦΕΚ Β΄ 1575), ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), ΚΥΑ 106253/08.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1843), ΚΥΑ 190126/17.04.2013 (ΦΕΚ Β΄983 ) και ΥΑ 85167/820/20−3−2000 (ΦΕΚ Β΄ 477).

Γ.7. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 85167/820/20.03.2000 (ΦΕΚ Β΄477) και στην ΚΥΑ 125347/268/20.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 142), σε ότι αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα:

• η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την αποφυγή ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί «προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».

• να αποφεύγεται η προσθήκη νερού στα μη υγρά απόβλητα, δεδομένου ότι ο χειρισμός των αποβλήτων είναι ευκολότερος στα στερεά απόβλητα παρά στα υγρά. Για τον ίδιο επίσης λόγο, πρέπει να αποφεύγεται η αποστράγγιση του νερού της βροχής (από στέγες, προαύλια κ.λπ.) στις δεξαμενές αποβλήτων.

• σε περίπτωση που στην κτηνοτροφική εγκατάσταση δεν παράγονται υγρά ζωικά απόβλητα, αλλά υγρά απόβλητα τα οποία είναι σχετικά καθαρά (υγρά πλύσεως κ.λπ.), αυτά να συλλέγονται και να διαχειρίζονται μαζί με τα λοιπά αστικής φύσεως υγρά απόβλητα της εγκατάστασης.

Γ.8. Για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων να ισχύουν τα ακόλουθα:

όταν πραγματοποιείται σε εδάφη με κλίση, να γίνεται σε τέτοια ποσότητα και με τέτοια μέθοδο που να αποκλείεται η απορροή.

• να μη διατίθενται στο έδαφος, κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή όταν είναι παγωμένο.

• η διάθεση σε καλλιέργειες να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στο κατάλληλο βλαστικό στάδιο (την περίοδο εφαρμογής των χημικών λιπασμάτων).

• η θέση διάθεσης των αποβλήτων να απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από επιφανειακά νερά και με τις προϋποθέσεις ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής και τη διαφυγή σε υπόγεια νερά, εκτός αν άλλως ορίζεται από άλλες αυστηρότερες κείμενες διατάξεις.

Γ.9. Για τον παραγόμενο θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ισχύουν:

• τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

• τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 13568/724/06 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 384/Β/06) «περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.»

Γ.10. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική βάση.

Γ.11. Τυχόν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης (π.χ. μηχανήματα για την συντήρηση φυτών και πρασίνου) να φέρουν τη σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος.

Γ.12. Από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να μην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνονται στις κ.υ.α. Η.Π. 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Γ.13. Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και θέρμανσης (εφόσον υπάρχουν) να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων του συστήματος να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. άπαξ ετησίως για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού) και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης.

Γ.14. Εάν υπάρχουν δεξαμενές υγρών καυσίμων, να είναι εγκατεστημένες εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων των δεξαμενών, τα υγρά καύσιμα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να μη διαφύγουν.

Γ.15. Τυχόν εγκαταστάσεις υγραερίου θα πρέπει να πληρούν της προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ’ αριθ. Δ3/14858/1.7.1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄477), όπως ισχύει.

Γ.16. Η επεξεργασία και διαχείριση των αστικής φύσεως υγρών αποβλήτων (όσων δηλ. δεν προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία) να γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: i) να διατίθενται σε σύστημα σηπτικής απορροφητικής δεξαμενής ii) να διατίθενται σε χημική τουαλέτα iii) να διατίθενται σε σηπτική δεξαμενή iv) να διατίθενται σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Γ.17. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 85167/820/20.03.2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄477) και στην υπ’ αριθ. 125347/268/20.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 142), σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και εφόσον αυτά δεν διατίθενται σε άλλον φορέα. Ειδικότερα: i) τα στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε στεγανοποιημένη επιφάνεια (κοπροσωρό) με κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και εφοδιασμένη με προστατευτικό τοιχίο κατά τις δυο ή τρεις πλευρές της ύψους μέχρι 1,5 μ. και προστατευμένη από τη βροχή, ii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κλίση 3−6% προς το κανάλι συλλογής των υγρών στράγγισης και iii) Η στεγανοποιημένη επιφάνεια να έχει κατάλληλο εμβαδό για τη συγκέντρωση όλων των στερεών αποβλήτων μέχρι την ολοκλήρωση της ζύμωσης.

Γ.18. Τα αστικά απορρίμματα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να αποθηκεύονται με υγειονομικά αποδεκτό τρόπο σε κάδους απορριμμάτων που θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. Η συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν. 4042/2012, κ.λπ.).

Γ.19. Τα απορρίμματα τυχόν καλλιέργειας, πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών.

Γ.20. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

Γ.21. Εάν τα ζωικά απόβλητα διαχειρίζονται με τη μέθοδο της ξηράς στρωμνής, αυτή θα πρέπει να έχει ικανό πάχος ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά απόβλητα.

Γ.22. Η απομάκρυνση της κόπρου από τους χώρους σταυλισμού, να γίνεται με μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση νερού, ώστε να μην δημιουργούνται επιπλέον υγρά απόβλητα και να μην αυξάνεται το ποσοστό υγρασίας των στερεών αποβλήτων της κοπροσωρού.

Γ.23. Η παραγόμενη κόπρος να παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για αυτό το σκοπό ή να διαχειρίζεται με σκοπό τη λιπασματοποίησή της και τη διάθεσή της ως λίπασμα σε γεωργικές εκτάσεις − καλλιέργειες ή για παραγωγή βιοαερίου.

Γ.24. Να τηρούνται τα όρια ασφαλείας, όσον αφορά στην υδραυλική και οργανική φόρτιση του εδάφους, καθώς και τα όρια ασφαλείας όσον αφορά στη φόρτιση του εδάφους με αιωρούμενα στερεά (TSS), άζωτο (Ν), φώσφορο (P), κ.τ.λ., ανάλογα με το είδος του εδάφους και του αντικειμενικού στόχου διάθεσης (επιφανειακή απορροή, άρδευση ταχύρυθμη άρδευση, απορρόφηση, διείσδυση, κ.τ.λ.).

Γ.25. Απαγορεύεται η απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων στο περιβάλλον.

Γ.26. Να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική και εθνική κτηνιατρική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία και την προστασία των ζώων, την υγειονομική πιστοποίηση των ζώων και των τροφίμων, τη σήμανση των ζώων, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δούρδας Αναστάσιος