Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α’) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
2.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β’) Υγειονομικής &ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3.Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:
• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
• την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
• την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
• την προστασία των δασών
4. Την υπ’ αρ 46296/14-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2002Β/14-8-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές &εσμεύσεις (ΠΠ&)
για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7 ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του
παραρτήματος VII, της υπ΄ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής απόφασης»
5.Την υπ’ αρ 670/30-01-2014 αίτηση της κ. Ιωσηφίδου Κωνσταντίνας του Γεωργίου, κατοίκου της Τ.Κ.
Τετραλόφου, του &ήμου Κοζάνης
6. Την υπ’ αρ 670/ 30-01-2014 προσωρινή άδεια εγκατάστασης
7. Την από……… δήλωση του………………….. ανάληψης τήρησης των προβλεπομένων Π.Π.&. (ή άλλο αντίστοιχο
έγγραφο από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της
κατηγορίας Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) (*)
8. Την από 24-01-2014 Υ.&. του ν. 1599/1987 (φΕΚ 75 Α’) ανάληψης των δεσμεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6
του ν. 4056/2012
9. To υπ’ αρ 1239/21-02-2014 με α/α 6/2014πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού της Π.Ε. Κοζάνης
10.Το υπ’ αρ. 2744/149836/16-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«&ιευκρινίσεις επί του ν. 4056/2012»

Διαβάστε εδώ την Απόφαση (ΒΙΚ57ΛΨ-ΜΤΨ)