Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

BREXIT- Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

BREXIT- Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

BREXIT- Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων

αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

BREXIT- Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων

αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετ.: 1. τo υπ’ αριθμ. 55/2926/05-01-2021 έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ.

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει σχετικά με τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ε.Ε καθώς και τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από την Ε.Ε προς το Ηνωμένο Βασίλειο και επί θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σας ενημερώνουμε ως εξής:

Από 01/01/2021 το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται ως Τρίτη Χώρα.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Από  01/01/2021 η  εισαγωγή  φυτών,  φυτικών  προϊόντων  και άλλων αντικειμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ υπόκεινται στους ελέγχους κατά την εισαγωγή που προβλέπουν τα άρθρα 44 έως 64 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, απαγορεύεται η εισαγωγή ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αριθμούνται στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 καθώς και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2019.

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα XI  του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 επιτρέπεται να εισάγονται από τρίτες χώρες μόνον εάν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VI του ίδιου κανονισμού και συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας που συνοδεύουν αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No 15.

ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα των άρθρων 72 και 73 του κανονισμού 2016/2031 τα οποία εισάγονται στην Ε.Ε συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας και υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας και φυσικό έλεγχο κατά την εισαγωγή τους στους συνοριακούς σταθμούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Ένωσης.

Στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  (https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en), παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία της ΕΕ για τις εισαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.

ΙΙΙ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Το νέο φυτοϋγειονομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζεται από τις εξής δύο νομοθετικές πράξεις:

 1. The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 (legislation.gov.uk),
 2. The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (legislation.gov.uk).

Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων αφορούν τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και  ρυθμιζόμενους  επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας ενδιαφέροντος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή του εμπορίου, το νέο Νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τους επίσημους φυτοϋγειονομικούς  ελέγχους κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων (π.χ. Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας) από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την 01/01/2021, τίθεται σε εφαρμογή σε τρεις φάσεις ως εξής:

1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 31

Μαρτίου 2021):

 

 • Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας – Wood Packaging Material (παλέτες, κλπ) που συνοδεύουν αγαθά ανεξαρτήτως αν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας υπάρχουν στο σύνδεσμο:WPM-QA-v2-final.pdf (defra.gov.uk).
 • Όλα τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ως υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου κατά την εισαγωγή:
 • συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας
 • γίνεται προαναγγελία της εισαγωγής προς την αρμόδια αρχή από τον Βρετανό εισαγωγέα. (Η προαναγγελία γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PEACH, το οποίο και βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής για την οποία οι εξαγωγείς θα ενημερωθούν εγκαίρως). Το εγχειρίδιο του ηλεκτρονικού συστήματος είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Peach-User-Guide-GOVUK.pdf
 • τα παραπάνω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα υπόκεινται σε φυσικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται στο σημείο προορισμού.
 • Ο κατάλογος φυτών φυτικών  προϊόντων  και άλλων  αντικειμένων  υψηλού  φυτοϋγειονομικού κινδύνου περιλαμβάνει :
 • Όλα τα φυτά προς φύτευση
 • Την πατάτα φαγητού
 • Ορισμένους σπόρους και άλλα φυτά /δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ορισμένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου
 • Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα
 • Ο αναλυτικός κατάλογος με τα φυτά υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947327/high-priority-plants-list.odt

 • Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που δεν ανήκουν στα προαναφερόμενα δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. στο Ηνωμένο βασίλειο.

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Απριλίου 2021 έως και 30 Ιουνίου

2021):

 

 • Από την 1η Απριλίου 2021 όλα τα φυτά φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο, πρέπει κατά την εισαγωγή τους να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας και να γίνεται προαναγγελία του φορτίου, όπως παραπάνω αναφέρεται.
 • Ο κατάλογος των φυτών, φυτικών προϊόντων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο και χρειάζονται πιστοποιητικό φυτοϋγείας είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/
 • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν υποστεί μεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα) καθώς και για ξηρούς καρπούς.

 

3. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (Από την 1η Ιουλίου 2021και μετά):

 • Από την 1η Ιουλίου 2021, εκτός των παραπάνω θα αυξηθεί ο αριθμός των φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας κατά την εισαγωγή και οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στα σημεία εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς υπάρχουν αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμό NewImportsGuidance – UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) και στο σχετικό εγχειρίδιο updated Border Operating Model το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: BordersOpModel.pdf (publishing.service.gov.uk).

 

Τέλος, οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές τις χώρας μας καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στο σύνδεσμο:  https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plant-imports.pdf, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

 

 

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Π.Ε. Κοζάνης

Δούρδας Αναστάσιος