Διαγωνισμός

Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2016 – 2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, 50 100

Σημεία επαφής:   α)    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ) – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΕΚΑΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ.

Τηλέφωνο: +30 2461351215, Fax: +30 2461047213.

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1)   Τίτλος έργου: ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

II.1.2)   Έργα. Εκτέλεση. Τόπος:    ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΑ – ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΒΟΪΟ(ΤΣΟΤΥΛΙ) – ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΒΟΪΟ (ΣΙΑΤΙΣΤΑ) – ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

II.1.3)   Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

II.1.5)   Αντικείμενο του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο Αποχιονισμός  χειμερινής  περιόδου 2016 – 2017  στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

II.1.6)   Κοινό λεξιλόγιο (CPV):

Κύριο αντικείμενο:    90620000

II.1.7)   Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

II.1.8)   Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

II.1.9)   Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι

II.2.1)   Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 400.000,00 € (με Φ.Π.Α 496.000,00 €)

II.2.2)   Δικαίωμα προαίρεσης: Ναι

II.3)      Διάρκεια  σύμβασης: 5 μήνες

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1) Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 9.920,00 ΕΥΡΩ . Οι εγγυητικές επιστολές δεν θα γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά (7) μηνών από την επόμενη της ημερομηνία δημοπράτησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών χωρίς το Φ.Π.Α. Τα χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα που επιτρέπεται να εκδίδουν τις σχετικές εγγυητικές επιστολές (π.χ συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) πρέπει να προέρχονται και να λειτουργούν νομίμως σε οποιαδήποτε χώρα προέλευσης των υποψηφίων (π.χ Ελλάδα, ΕΕ, ΕΟΧ, τρίτα κράτη που έχουν κυρώσει τη ΣΔΣ στο πλαίσιο του ΠΟΕ) καθώς και να έχουν το σχετικό νόμιμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η σύνταξη του λογαριασμού και πληρωμή θα γίνεται βάση των πιστοποιημένων καταστάσεων ωρών λειτουργίας, μετά τη λήξη ενδιάμεσα του έτους ή της χειμερινής περιόδου από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994. Ακόμη επιβάλλεται κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4146/2013 άρθρο 61 (ΦΕΚ 90/18-04-2013) και το ν.4412/16.

III.1.3) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι

III.2.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι  εγκατεστημένα

Α) Στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή

Β) Σε κράτος μέλος της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή

Γ) είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμός που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή

Δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση Γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ε) Όσοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3.2.1.1

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κρίνεται αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα άρθρα 73-77 του Ν.4412/16.

Ειδικότερα κάθε ενδιαφερόμενος που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης οφείλει να αποδείξει ότι δικαιούται να συμμετέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο τα αναγραφόμενα σ’ αυτή δικαιολογητικά.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Δεν απαιτείται

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:

Ειδικά και μόνο οι αλλοδαπές επιχειρήσεις του σημείου ΙΙΙ.2.1

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)    Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης : Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού : Όχι

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

            25/2016

IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα: ΟΧΙ

IV.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα:

έως 19/11/2016 2016 και ώρα 10:00..

IV.3.4) Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ή των αιτήσεων συμμετοχής: 25/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

IV.3.6) Γλώσσα : Ελληνική

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 200 ημέρες  από την προθεσμία που αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην παραγρ. VΙ.3.4.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία 02/12/2016 και ώρα  10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)    Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.3)    Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με 2014/24/ΕΚ σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:  Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης . Επιπλέον, παράλληλα με την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης, υφίσταται η δυνατότητα άσκησης ενστάσεων κατά των μη εκτελεστών πράξεων όπως πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

VI.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 26/10/2016

Κοζάνη, 26/10/2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 


Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένο:

6Η6Δ7ΛΨ-Κ4Α