Επαγγελματικές άδειες ΠΕ Κοζάνης

Αντικατάσταση Επαγγελματικών Αδειών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γνωστοποιεί την καταληκτική ημερομηνία για την αντικα-τάσταση επαγγελματικών  αδειών, σε εφαρμογή του Ν. 4403/2016, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄/125/07-07-2016). 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικές άδειες (Υδραυλικών, Μηχανολόγων ΜΤΣ, Συγκολλητών, Ψυκτικών και Χειριστών  Μηχανημάτων  Έργου),  οι   οποίες  εκδόθηκαν  κατά την εφαρμογή παλαιότερων διατάξεων  του Ν. 3982 (ΦΕΚ143/Α/2016), θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες των νέων διατάξεων, έως την Παρασκευή 30/12/2016.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  των παραπάνω ειδικοτήτων, να προβούν στην έγκαιρη αντικατάστασή τους.  Μετά την  παρέλευση της  παραπάνω ημερομηνίας, οι επαγγελματικές άδειες οι οποίες, δεν θα έχουν αντικατασταθεί με νέες, θα παύουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461351 403 και 404

Ο προϊστάμενος Τμήματος

Βαβλιάρας Χρήστος

Τηλ.: 2461351425