Καθαριότητα ΠΔΜ

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας)

 

Ανοικτός δημόσιος Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας).

Αριθμός Διακήρυξης: 17/2020 α/α ΕΣΗΔΗΣ 94642

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 για συμβάσεις κάτω των ορίων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0875 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ειδικών Φορέων 072 και 073.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9

ΤΜΗΜΑ 1: «Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – ΤΜΗΜΑ 1», εκτιμώμενου Προϋπολογισμού: 122.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας ΖΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 58.000,00 €, συμπ ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων 1 και 2 και για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η δυνατότητα υποβολής προσφορών για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ώστε να μην γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη.

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, χαρτί υγείας, βούρτσες, σαπούνι χεριών κλπ) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων. Τα εν λόγω υλικά θα τα διαθέτει ο ανάδοχος, θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Π.Δ.Μ.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη καθαριότητας

diakirixi17-2020-kathariotita-kozani

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης, το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και το Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς (σε μορφή doc)