ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ)

Η ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ), με σκοπό τη συγκρότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 Μητρώου αξιολογητών για τη διενέργεια των αξιολογήσεων των αιτήσεων στήριξης, που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Α. Όροι, προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ΜΑEM ΠΑΑ ΠΔΜ.

Προϋποθέσεις – Τυπικά προσόντα

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν:

 1. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι εσωτερικού, ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, με τις εξής ειδικότητες: (ΠΕ) Γεωτεχνικοί, (ΤΕ) Γεωπονίας, Οικονομικοί, Μηχανικοί και έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word-excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).
 2. Οι υποψήφιοι, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκημα της κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, ούτε να έχουν καταδικαστεί, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα

Μαζί με τα ως άνω τυπικά προσόντα, για την αρτιότερη συγκρότηση του μητρώου, θα ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω:

 1. Εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία σε διαχείριση ή/και αξιολόγηση ή/και έλεγχο χρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα στο τομέα της Γεωργίας.
 2. Εγγραφή σε άλλα συναφή Μητρώα, πχ  Μητρώο αξιολογητών, ελεγκτών κ.λπ..
 • Επιμόρφωση σε θέματα επαληθεύσεων-πιστοποιήσεων-ελέγχων κ.λπ..

Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν:

 1. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α.
 2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες κατά προτίμηση τύπου ΕU europass
  http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα τα αναγραφόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι αληθή – ακριβή, (β) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκημα της κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, (γ) θα τηρούν εχεμύθεια και (δ) σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 dapepdm@mou.gr και με θέμα “Για τη στελέχωση του ΜΑEM ΠΑΑ της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”. Αποδεικτικό υποβολής της Αίτησης αποτελεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020  και για τον οποίο ενημερώνονται οι αιτούντες με απαντητική ηλεκτρονική αλληλογραφία στο αίτημά τους.
 2. Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή έως 21/01/2019.

Β. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 14:00)

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, στα τηλέφωνα: 2461350914 (Θεόδωρος Σιόγκας), 2461350927 (Χρήστος Καραντίνος).

Συνημμένα:

Το πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη σύσταση Μητρώου Αξιολογητών ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΔΜ

Για την Π.Ε. Κοζάνης