ΤΑΞΙ

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

Ανάρτηση Πινάκων σύμφωνα με τον Μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) (13-4-2021) ανά έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)

 

Σχετ. : 1.  Η αριθμ.  7103/19-01-2021   Απόφαση   Περιφερειάρχη   Δυτικής   Μακεδονίας  «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

  1. Η αριθμ. 13107/01-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.

Σε συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  και όπως προβλέπεται  από το άρθρο 106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α.  Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/Β΄/17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

Συνημμένα:

Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf)

pinakas-aitiseon-edx-pdm-13-4-2021

 

Να υπενθυμίσουμε την Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του  π.δ. 146/2010 (Α΄ 239) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 85  του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
  4. Το Α.Π.  Α. 20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
  6. Την υπ΄αρ.  ΓΠ-191/20-03-2014 (Β΄ 698)   απόφαση   Ελληνικής  Στατιστικής   Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (Β΄ 3465) και θέμα«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»
  7. Το πρακτικό της επιτροπής που συστήθηκε με την Α.Π. 185418/23-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

 

  • Ο βασικός συντελεστής  Σi  παραμένει  στο  1,5  όπως  ορίστηκε  με το άρθρο   85  του   ν. 4070/2012.
  • Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. –  ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. –  ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ  και  Ε.Δ.Χ. –  ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

megistos-arithmos-adeion-kykloforias-edx-pdm-2021

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος  Κασαπίδης