Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
 7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-2-2019).
 9. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση

  «Καθορισμός ων δικαιολογητικών-εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017).

 10. Την υπ΄ αριθ. 40/25-02-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
 11. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.33105/05-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)».
 12. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./87/14582/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η πρόσληψη δύο (2) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32160/25-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 13. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, περί υποχρέωσης πρόβλεψης θέσεων προσωπικού στους Ο.Ε.Υ. των Περιφερειών αποκλειστικώς για τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 14. Την υπ΄ αριθ. 302/8-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:

  «Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Π.Ε. Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

 15. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 180121/27-11-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 302/8-11-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 16. Το υπ΄ αριθμ. 146/27-12-2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 17. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 151868/02-10-2019 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 10/01/2020.

Συνημμένα:

Η ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου