Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄ /18-7-2018), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ.223/5/1/2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει,

με θέμα:

«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 σε Υπηρεσίες και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 508/334378/24/11/2021 (ΦΕΚ 5483/τ.Β΄/26-11-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:

«Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας

(διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022».

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 86/23929/28-1-2022 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές,

για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2022».

11. Την υπ’ αριθ. 65/30-3-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για το πρόγραμμα

«Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοειδών».

12. Το υπ΄ αριθ. 2001/364737/16-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Δημοσίευση ΚΥΑ για την έγκριση δαπανών μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού – Άμεσες ενέργειες»

13. Την υπ’ αριθ. 31970/01-03-2022 βεβαίωση του αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

14. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.58008/14-04-2022 βεβαίωση του φορέα για την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση των αναγκών του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

που εδρεύει στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) (pdf)

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

 

sox-1-2022-pekozanis

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με ΑΔΑ: ΨΟΝΧ7ΛΨ-494)

Όλα τα σχετικά έντυπα για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΠΕ ΤΕ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022, σε μορφή zip)