Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α710.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».
 5. Την υπ’ αριθμ. 79/28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα 2ο: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (συμβάσεων ορισμένου χρόνου) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
 6. Την υπ’ αριθμ. 44263/31.3.2016 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21.7.2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.
 8. Το υπ’ αριθμ. 12100/26.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 9. Την υπ’ αριθμ. 204/31.8.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα 2ο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α74.2014) περί υποχρέωσης πρόβλεψης θέσεων προσωπικού στους Ο.Ε.Υ. των Περιφερειών αποκλειστικώς για τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 11. Την υπ’ αριθμ. 135944/6128/7.10.2016 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 9/11/2016

έως 18/11/2016.

Συνημμένα:

Το έντυπο της Αίτησης (σε μορφή doc ή σε μορφή pdf)

Το ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)